Od 1 stycznia 2017 r. będzie możliwe przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenia. Jest to novum wprowadzone nowelizacją z dn. 25 września 2015 r. w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie zwykłe może dokonać przekształcenia w sytuacji, w której posiada co najmniej 7 członków (art. 42a ust. 1 u.p.s.). Proces ten wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego wyrażonego w uchwale (art. 42a ust. 2 u.p.s.). Zawiadomienie członków o zamiarze podjęcia przekształcenia powinno zostać doręczone nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia stosownej uchwały (art. 42b ust. 1 u.p.s.). W zawiadomieniu powinien się znaleźć:

  • projekt statutu nowego stowarzyszenia,
  • informacje o aktywach i pasywach stowarzyszenia zwykłego.

Art. 42a ust. 2 u.p.s. stanowi, że uchwała powinna zawierać:

  • nazwę i siedzibę nowego stowarzyszenia,
  • powołanie władz nowego stowarzyszenia,
  • informacje o przyjęciu statutu nowego stowarzyszenia, który stanowi załącznik do uchwały,
  • sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o przekształceniu, które stanowi załącznik do uchwały

Podjęcie uchwały aktualizuje obowiązek, spoczywający na przedstawicielu stowarzyszenia zwykłego albo zarządzie stowarzyszenia, podania do informacji publicznej wiadomości o zaistniałej sytuacji oraz zawiadomieniu o niej wierzycieli stowarzyszenia zwykłego.

Proces przekształcenia kończy się z chwilą wpisu stowarzyszenia do KRS. Wniosek o wpis stowarzyszenia do KRS składają i podpisują wszyscy członkowie zarządu stowarzyszenia. Dołączają również do niego uchwałę o przekształceniu oraz zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji, które było wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Po otrzymaniu wniosku, sąd rejestrowy przesyła „niezwłocznie” organowi nadzoru (staroście powiatu właściwego według siedziby stowarzyszenia zwykłego) odpis postanowienia o wpisie do KRS wraz z zaświadczeniem o wpisie. Starosta z urzędu dokonuje wykreślenia stowarzyszenia zwykłego z ewidencji. Skutkiem wpisu stowarzyszenia do KRS jest automatyczne rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (art. 42c u.p.s.).

W momencie powstania stowarzyszenia członkowie stowarzyszenia zwykłego stają się członkami stowarzyszenia, lecz odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie z nowym stowarzyszeniem za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego, które powstały przed dniem przekształcenia, przez okres roku liczonego od dnia przekształcenia (art. 42d ust.3. u.p.s)