Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał 17 sierpnia 2016 r. rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. Jest to skutek nowelizacji z sierpnia ubiegłego roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowe przepisy wprowadziły m.in. podział na „zwykły” konkurs (art. 16 u.d.p.p.i.w.) i konkurs, tzw. regrantingu (art. 16a u.d.p.p.i.w.). Po przez swoją specyfikę oba modele przeprowadzania konkursów wymagają oddzielnych formularzy i właśnie, m.in. ze względu na nie Minister RPiPS wprowadził nowe wzory.

Rozporządzenie wraz ze wzorami można pobrać TUTAJ.

Rozporządzenie zawiera 6 nowych wzorów:

  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia