Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest powołana do realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Zasady, tryb działania oraz zadania Rady określa uchwała Nr XII/144/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zmieniona uchwałą Nr XIX/283/16 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016

 

Do zadań Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami samorządu Miasta a organizacjami pozarządowymi,
 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta,
 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań w sferze pożytku publicznego,
 • rekomendowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach otwartych konkursów ofert,
 • opiniowanie rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi przed przedłożeniem go dla Rady Miasta,
 • współpraca z instytucjami publicznymi i państwowymi na rzecz organizacji,
 • reprezentowanie i wspieranie organizacji pozarządowych w podejmowanych przez nie inicjatywach, lub też działaniach organów władzy publicznej na rzecz organizacji pozarządowych, promowanie inicjatyw obywatelskich mieszkańców miasta,
 • inicjowanie wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, kampanii społecznych, debat, paneli dyskusyjnych na rzecz rozwoju trzeciego sektora i jego współpracy z instytucjami publicznymi organizowanych przez Prezydenta Miasta.

 

 

Uchwała Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 r. ->
Uchwała Rady Miasta Białystok

Uchwała zmieniająca Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 r. ->
Uchwała zmieniająca Rady Miasta Białystok