Posiedzenia Rady Pożytku Publicznego odbywają się cyklicznie. Głównymi osobami, które uczestniczą w spotkaniu są jej członkowie, ale również w posiedzeniach mają możliwość uczestnictwa  eksperci i obserwatorzy z głosem doradczym, w tym pracownicy Urzędu Miejskiego w Białymstoku, którzy zostali zapraszani przez Prezydenta lub Przewodniczącego.

Rada opracowuje opinie, które są wynikiem wspólnego konsensusu, jednakże w momencie niemożności podjęcia zgodnej decyzji, odbywa się głosowanie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków BRDPP. W sytuacji, gdy wynik nie daje jednoznacznego rozwiązania problemu, decydujący głos przedstawia Przewodniczący.

 

Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego obraduje na posiedzeniach, które:

  • odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
  • mogą być zwołane na wniosek Prezydenta lub na wniosek co najmniej 6 jej członków, wniosek jest wiążący dla Przewodniczącego,
  • zwołuje Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego,
  • mogą odbywać się, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady,
  • są protokołowane, a protokoły zamieszczane na stronie internetowej Miasta Białystok po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego prowadzącego posiedzenie.

 

Protokoły z posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1 ->Protokół z I posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2->Protokół z II posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

3 ->Protokół z III posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

4 ->Protokół z IV posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

5->Protokół z V posiedzenia Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego