Pod koniec 2016 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku. 24 stycznia odbyło się pierwsze czytanie projektu w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Komisja zarekomendowała przyjęcie projektu bez poprawek. Od tego momentu projekt będzie przechodził następne etapy w Sejmie – dwa czytania.

 

W projekcie ustawy – o zmianie ustawy odnośnie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który powstał w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, znajdują się propozycje modyfikacji w trzech obszarach.

  1. Nowelizacja przedstawia w ustawie dodatkowy mechanizm, który umożliwia organizacjom pożytku publicznego, które nie złożyły w czasie swoich sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań OPP, mają one możliwość liczyć na interwencję ze strony właściwego ministra i dopisanie do listy mającej możliwość zbierania 1%, mimo iż niedopełniały one obowiązku na czas.
  2. Kolejną innowacją jest, iż minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ma możliwość uwzględnia w wykazie organizację, która „wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności (…) w terminie (…) nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych” (fragment projektowanego ustępu 3a w art. 27a ustawy o działalności pożytku).
  1. Natępną propozycją jest uzupełnienie procedury, która polega na wymianie informacji między sądami rejestrowymi, a prowadzącymi wykaz OPP ministrem. Przede wszystkim należy to zwrócić uwagę na informację o utracie przez orgazniację statusu OPP. Powyższa procedura ma znaczenie w procesie określenia, z wiązku z którym OPP uprawnione są do korzystania z 1%
  1. Projekt w sposób nieznaczny poszerza też listę przychodów Funduszu Wspierania Pożytku Publicznego. Wyżej wymieniony Fundusz powstał pod koniec roku 2015r., a jego baza opiera się głownie na źle wydanych środkach z 1%.

 

Szczegółowy proces leglistalcyjny -> http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290250

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ->
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-448-2016/$file/8-020-448-2016.pdf