23 stycznia 2017r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, którego tematem było powołanie do życia Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Spotkaniu towarzyszyli eksperci z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Prezesa Rady Ministrów. Na wydarzeniu można było spotkać przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców.

Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – obecnie jednostki odpowiedzialnej za III sektor. Docelowo zostanie operatorem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a w ostateczności także planowanych funduszów: Grantów Instytucjonalnych i Inicjatyw Edukacyjnych. Centrum będzie podlegać Prezesowi Rady Ministrów.

Nowy podmiot właściwy będzie odpowiedzialny za stworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych do pełnego i efektywnego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartej na zasadach otwartości, konkurencyjności, przejrzystości oraz suwerenności stron, partnerstwa i efektywności.

Powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego spowoduje, iż sprawami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (III sektora) zajmie się instytucja publiczna skoncentrowana wyłącznie na sprawach organizacji pozarządowych. Będzie to instytucja nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, która będzie pełniła rolę koordynacyjną w zakresie dotyczącym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Prezesa oraz jego zastępców powołuje – na pięcioletnią kadencję – i odwołuje premier. Również kadencja członków Rady ma być pięcioletnia.

 

Projekt ustawy można znaleźć pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293252 .

Po zapoznaniu się z projektem ustawy, swoje uwagi mogą zgłaszać za pośrednictwem Internetu albo drogą pocztową.