Dnia 09 lutego odbyło się VI spotkanie Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pod przewodnictwem Przewodniczącego Pawła Backiela, który serdecznie powitał Radę i przedstawił program obrad.
Przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów omówił wyniki wyborów członków i po krótce streścił formę współpracy i możliwości jakie niesie za sobą współpraca z Radą Seniorów. Na posiedzeniu mogliśmy gościć cały skład w imieniu – Lech Feszler, Janusz Purwin, Adreas Kraft.

Na posiedzeniu również poddana opinii poprzez Białostocką Radę Pożytku Publicznego zostały:
– projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok.

– projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku..

– projekt uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przed przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, Lucja Orzechowska

-projekt projektu uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2017 roku”.

 

Zostały omówione :
– rola i znaczenie wdrażania partnerstwa publiczno-społecznego w Białymstoku, m.in. stan realizacji zawartych projektów partnerskich Gminy Białystok z organizacjami pozarządowymi, planowane partnerstwa w 2017r.

– wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie sportu

– wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie spraw

– wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie edukacji i kultury

 

Przedyskutowane zostały środki finansowe w wys. 20 000 PLN przeznaczone na działalność BRDPP, przyjęte w budżecie m. Białystok na 2017r., m.in. organizacja spotkań i konferencji szkoleniowych dla organizacji z pozyskiwania środków.
Poruszony został wątek możliwości współpracy i jej form z  Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego przez Krzysztofa Mnicha.
Przewodniczący Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego , Paweł Backiel, przestawił główne założenia przyjętej ustawy Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Podlaska Rada Działalności Publicznej zniosła z listy obrad punkt dt.. Wydanie opinii dotyczącej kandydatur do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku na kadencję 2017-2021, a członkowie głosowali za ponownym naborem do Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 

Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białęgostoku na 2018r. -> Projekt Ustawy B.O. 2018R.

Relacja z VI posiedzania :