Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dniem 24 lutego 2017 r. Projekt wprowadza m.in. możliwość dopisywania przez ministra do wykazu OPP uprawnionych do zbierania 1%, organizacji pożytku, które spóźniają się z publikacją sprawozdań.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie był projektem rządowym. Wpłynął do Sejmu w grudniu 2016 r. 10 lutego 2017 r. posłowie zaakceptowali projekt w całości nie wnosząc do niego żadnych poprawek.

Podobnie uczynili senatorowie, którzy nad projektem pochylili się wpierw 21 lutego 2017 roku, by przegłosować ustawę trzy dni później. Jedyne poprawki, zgłoszone przez senatora Jana Filipa Libickiego z Platformy Obywatelskiej, zostały odrzucone.

Propozycje zmian opiniowali senatorowie zasiadający w dwóch komisjach – Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Obie rekomendowały przyjęcie projektu bez poprawek. Jedynie w pierwszej z komisji – wedle słów senatora sprawozdawcy – pojawiła się rozbudowana dyskusja na temat zbierania przez organizacje pożytku publicznego środków z 1% na rzecz innych podmiotów. Członkowie Komisji zgodzili się jednak, że sprawa ta wymaga dłuższej dyskusji i – być może – odrębnej nowelizacji.

Uchwalona przez Senat ustawa zawiera zmiany w trzech obszarach:

  • Wprowadza dodatkowy mechanizm, dzięki któremu organizacje pożytku publicznego, które na czas nie umieściły swoich sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań OPP, mogą liczyć na interwencję ministra i dopisanie do wykazu organizacji uprawnionych do zbierania 1%, mimo niedopełnienia obowiązku na czas.
  • Uzupełnia procedury wymiany informacji między sądami rejestrowymi, a prowadzącym wykaz OPP ministrem (chodzi o informacje o utracie przez organizację statusu OPP). Procedura ta ma znaczenie w procesie określania, które OPP uprawnione są do korzystania z 1%.
  • Nieznacznie poszerza też listę przychodów Funduszu Wspierania Pożytku Publicznego. Fundusz ten powstał pod koniec 2015 r. i bazuje głównie na źle wydanych środkach z 1%.

Minister Michałkiewicz odpowiedział, że rzeczywiście być może potrzebna jest większa nowelizacja Ustawy o pożytku i dyskusja nad nią, ale nie tego dotyczy procedowany projekt.

Krótkie vacatio legis – ustawa czeka na Prezydenta

Jeśli ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta, wejdzie w życie bardzo szybko. Przewidzianie w projekcie vacatio legis wynosi bowiem jedynie 7 dni od daty opublikowania ustawy.


Szczegóły nowelizacji opisywaliśmy w informacji ->  http://http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1180