Jak założyć fundację?

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych(ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie itp.). Dysponuje majątkiem na realizację tych celów. Cechą charakterystyczną fundacji jest jej niedochodowość celu.

Fundację tworzy fundator.  Może nim być: obywatel polski, cudzoziemiec, osoby fizyczne lub prawne, mogą to być grupy osób prawnych lub mieszanych. Siedziba fundacji powinna się znajdować na terytorium RP.

Aby fundacja uzyskała osobowość prawną należy :

  • Ustalić wysokość funduszu założycielskiego, ustanowić akt fundacyjny- określa cel fundacji oraz majątek na realizację tego celu. Akt fundacyjny musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.
  • Opracować statut. Musi zawierać: nazwę i siedzibę, majątek i cele fundacji, sposoby ich realizacji, informacje o władzach fundacji i sposób reprezentowania fundacji a także zaciągania zobowiązań majątkowych. Statut jest prawomocny od momentu zatwierdzenia go przez sąd.
  • Zarejestrować fundacje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki temu wpisowi fundacja uzyskuje osobowość prawną. Do wniosku rejestracyjnego należy dołączyć: akt notarialny o ustanowieniu fundacji, oświadczenie określające właściwego ministra nadzoru, statut fundacji podpisany przez fundatora(3 egzemplarze), uchwały o powołaniu władz fundacji, uchwała o powołaniu zarządu fundacji, uchwała o powołaniu rady fundacji i dowód dokonania wpłaty za wpis do KRS.

Po rejestracji w KRS fundacja musi:

  • złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej(uzyskuje REGON),
  • założyć konto bankowe, zgłosić się do Urzędu skarbowego aby uzyskać numer NIP,
  • wybrać biuro księgowe które będzie prowadzić rachunkowość fundacji.

 

 

Źródła:

http://www.biura-rachunkowe.waw.pl

http://www.blizne.net/

Ustawa z dnia 6kwietnia 1984r o fundacjach