Jak założyć stowarzyszenie?

   Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Według prawa rozróżnia się dwa rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia zarejestrowane i stowarzyszenia niezarejestrowane(zwykłe).Te pierwsze posiadają osobowość prawną, powinny mieć co najmniej 15 członków, muszą być zarejestrowane w KRS, mogą łączyć się w związki, mogą prowadzić działalność gospodarczą i przyjmować darowizny. Zaś drugie nie mają osobowości prawnej, powinny liczyć min.3 członków, zamiast rejestracji informują pisemnie właściwego starostę, nie mogą łączyć się w związki, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej i korzystać z wszelkiego rodzaju pomocy finansowej(może się utrzymywać tylko ze składek członkowskich).

Pierwszym krokiem do założenie stowarzyszenia jest zebranie zainteresowanych stowarzyszeniem osób(które wybiorą komitet założycielski, który dokona rejestracji lub zgłoszenia). Następnie trzeba sporządzić protokół z zebrania. Dalej należy napisać status stowarzyszenia, który powinien zawierać: nazwę stowarzyszenia, teren działania i siedzibę, cele i sposoby ich realizacji, sposoby nabycia i utraty członkostwa(prawa i obowiązki członków), władze stowarzyszenia(sposób ich wyboru i kompetencje), sposób reprezentowania stowarzyszenia, sposób finansowania stowarzyszenia, zasady dokonywania zmian statutu, sposób rozwiązywania stowarzyszenia. Następnie jest sporządzenie listy uczestników zebrania założycielskiego. Jeżeli jest min.15 osób które chcą zarejestrować swoje stowarzyszenie uzupełniają wnioski o rejestrację stowarzyszenia -KRS-W20, KRS-WF, KRS-WH, KRS-WK oraz jeżeli zamierzają prowadzić działalność gospodarczą-KRS-W9.

Założyć stowarzyszenie może obywatel polski: mający zdolność do czynności prawnych(pow.18 lat, nie ubezwłasnowolniony), nie pozbawiony praw publicznych przez sąd.

Członkiem stowarzyszenia może być: obywatel polski, pełnoletni, małoletni w wieku od 16 do 18 lat(nie mogą stanowić większości w zarządzie), małoletni poniżej 16 roku życia(za zgodą swoich przedstawicieli) jednak bez prawa udziału w głosowaniu w zgromadzeniu lub wyborach do władz stowarzyszenia, cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania w Polsce lub nie mający miejsce zamieszkania jeżeli statut stowarzyszenia to dopuszcza.

 

Źródła http://e-prawnik.pl