Model zarządzania organizacją pozarządową BINGO

Jest to pierwszy w Polsce model zarządzania organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą.

Założenia

W literaturze jest dużo opisanych technik i metod zarządzania, ale nie uwzględniają one całkiem specyficznej sytuacji, wynikającej z przynależności organizacji do sektora pozarządowego. Dla organizacji pozarządowej kluczową kwestią jest zwiększenie zaangażowania w zarządzanie rozmaitych grup: członków(stowarzyszenia), fundatorów(fundacje), pracowników, wolontariuszy, członków zarządu, aby ułatwić pracę liderom. Dzięki modelowi BINGO uwzględnione zostały uwarunkowania, które pozwalają stabilnie prowadzić działania, bez względu na konkursy o dotację, zatrudniania stałego personelu, a więc tworzenia miejsc pracy dla działaczy organizacji pozarządowych bądź pokrywania kosztów koniecznych do prowadzonej działalności, których sponsorzy nie chcą finansować.

Elementy modelu

Model BINGO realizuje cele społeczne związanych ze wspieraniem potrzeb i problemów różnych grup społecznych. Realizacja tych celów jest możliwa dzięki osiąganiu odpowiednich przychodów. Przychody mogą być pozyskiwane z działalności gospodarczej organizacji, zbiórek publicznych, darowizn, dotacji oraz innych działań. Skuteczne wydatkowanie przychodów jest realne dzięki rozwojowi i doskonaleniu organizacji, zarządzaniu finansami, zespołem, komunikowaniu się i kształtowaniu relacji. Ważnymi procesami też są: podejmowanie decyzji, proces kontroli, monitoringu, ewaluacji oraz wykorzystywanie i pozyskiwanie informacji.

Korzyści

Głównym celem modelu jest usprawnienie funkcjonowania organizacji jako całości. Również podwyższa on efektywność i skuteczność funkcjonowania organizacji, optymalizuje zarządzanie czasem, pozwala na szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu, lepsze rozwiązywanie problemów społecznych, rozwój działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych.

 

Źródła: http://poradnik.ngo.pl