Specyfika funkcjonowania organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe są określane jako trzeci sektor, ponieważ wyraźnie różnią się charakterem funkcjonowania organizacji od pozostałych dwóch sektorów- administracji publicznej(pierwszy sektor) i biznesu(drugi sektor).  sektor najbardziej odróżnia od administracji publicznej tym, że ma autonomię i niezależność od władz publicznych, a od biznesu że działalność nie jest nastawiona na zysk.

Trzeci sektor jest pewną formą organizacyjną, rodzajem instytucji, dzięki którym obywatele sami mogą zrzeszać się i współdziałać, realizując zadania w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, uzupełniając oferty publiczne o brakujące usługi i rozwiązanie związanymi z ich realizowaniem problemów. Często jest realizowana przez organizacje pozarządowe aktywność obywatelska, nazywana organizacjami obywatelskimi. Zajmują się one mobilizowaniem mieszkańców do bycia obywatelami, tzn. do brania współodpowiedzialności za jakość życia w swoim otoczeniu.

 Przewaga celów organizacji i celów społecznych nad zyskiem. Organizacje realizują przede wszystkim cele i działania na rzecz dobra wspólnego, takie jak: zdrowie, edukacja, integracja społeczna, aktywność fizyczna itd., a nie maksymalizacja zysku. Ale to nie oznacza że zysk nie może się pojawiać. Dzięki tym dochodom organizacje mogą zwiększać swoją samodzielność i stabilność. Istotnym jest, by nie utracić swojej misyjności i skupianiu się na działaniach społecznej użyteczności.

Działalność organizacji pozarządowych opiera się na dobrowolnym i bezinteresownym współdziałaniu członków(wolontariuszy, współpracowników), którzy chcą wspólnie realizować ważne społecznie zadania.

Suwerenność i samorządność organizacji w swoich działaniach i decyzjach. Przede wszystkim jest realizacja celów społecznych, a nie politycznych.

Organizacje społeczne powinny działać zgodnie z demokratycznymi zasadami działania. Muszą realizować statutowe zapisy regulujące strukturę zarządzania, przestrzegać zasad etycznych, celowość i gospodarność swoich wydatków

Dobra i usługi publiczne mogą być dostarczane przez organizacje w sposób bardziej efektywny niż to robią pozostałe podmioty. Wykonują je z dużym zaangażowaniem, korzystając ze wsparcia różnych podmiotów(wolontariuszy i partnerów), lepiej znają potrzeby potrzebujących i starają się być bliżej.

 

 

Źródła http://www.sektor3.wroclaw.pl