Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego

 Ta część formularza składa się  z:

Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji  – należy podać skrócony opis projektu;

Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania(należy wskazać liczbę odbiorców);

Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania(to pole się wypełnia jeśli organizacja składająca wniosek chce, by część dotacji była przeznaczona na inwestycję);

Zakładany cel realizacji zadania publicznego(wskazuje się tu jakie cele dana organizacja chce osiągnąć);                                                                                                                              

-Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;

Informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania(jeżeli oferent  przewiduje  pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, należy opisać, jakie będą warunki pobierania tych świadczeń, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość świadczeń);

Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać  kwalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie);

Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego( należy opisać sposób wyceny wkładu osobowego, który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania, wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego wartość);

Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (należy szczegółowo opisać zasady oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego wartość);

Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych  kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty(w tym polu możliwe jest dodatkowe wyjaśnienie spraw finansowych lub merytorycznych, mogących mieć znaczenie przy ocenie wniosku o dotację);

Informacje o wcześniejszej działalności oferenta w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji podobnych zadań publicznych(w tym polu podaje się informacje opisujące doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego typu oraz informacje o doświadczeniu w realizacji zadań publicznych)

Oświadczenia                                                                                                                 
Ostatnim elementem oferty są oświadczenia oferenta, pod  którym oświadcza: że proponowane zadanie będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego, pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego, oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych, oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dane zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym lub inną właściwą ewidencją, wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, składa on własnoręczny podpis – zgodnie ze sposobem reprezentacji.

 Załączniki:

1.Harmonogram(tylko w przypadku zadań wykraczających poza jeden rok budżetowy, tj. zdań wieloletnich)

2. Kalkulacja przewidywanych kosztów (tylko w przypadku zadań wykraczających poza jeden rok budżetowy, tj. zdań wieloletnich)

3. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Źródła: http://poradnik.ngo.pl