Dotacje to bezzwrotne środki finansowe przekazywane organizacji na realizację konkretnego projektu. Dotacje mogą pochodzić ze środków prywatnych lub ze środków publicznych. Dotacje ze środków publicznych są regulowane w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku samorządów wprowadzono również rozporządzenie narzucające im stosowanie jednego wzoru umowy oraz formularza oferty i sprawozdania.

Wzór wypełniania formularza wniosku o dotację

1.Podstawowe informacje o złożonej ofercie.

 W tym punkcie opisujemy nazwę organu do którego jest adresowana oferta, rodzaj zadania publicznego, tytuł zadania publicznego i termin realizacji zadania.

2.Dane oferenta(-ów)

W tej części podajemy nazwę oferenta, numer KRS lub innej ewidencji, adres siedziby lub do korespondencji; inne dod. dane kontaktowe w tym osób up. do składania wyjaśnień dot. oferty; nazwa, adres i dane kontaktowe jedn. organizacyjnej bezp. wykonującej zadania publiczne, o którym mowa w ofercie(jeżeli dotyczy); przedmiot działalności pożytku publicznego– tu należy wpisać zakres prowadzonej działalności (informacje te powinny być zgodne ze statutem lub innym dokumentem regulującym to).

3. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-ów) wobec organu administracji publicznej, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-ów) wobec organu administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej

W tej części formularza jest tylko jedno pole, w którym należy określić sposób reprezentacji wobec organu, do którego składana jest oferta, a także podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentacji(trzeba przytoczyć podstawę prawną opisanego sposobu reprezentacji)

 

 

 

Źródła: http://poradnik.ngo.pl