Ocena pracy zespołowej

  Oprócz ujawnienia ról w zespole, ważnym jest, by dokonać badania efektywności zespołu. Podczas badania należy kierować się następującymi przesłankami:

  • Wspólny cel i wartości– członkowie zespołu wykonując zadania powinny się kierować tym samym systemem wartości, aby móc zrealizować wspólny cel.
  • Zaangażowanie, współdecydowanie, poczucie ważności i odpowiedzialności– członkowie zespołu powinny dokładnie znać swoje role. Każdy członek powinien czuć się odpowiedzialny nie tylko za wynik pracy, ale także za efekt zespołu. Chętnie jest widziana aktywność i pomysłowość.
  • Właściwe relacje i komunikacja– osoby powinny się porozumiewać bez przeszkód, muszą mieć zaufanie do siebie. Konflikty powinny być skutecznie rozwiązywane.
  • Elastyczność– członkowie zespołu dostosowują się do nowych okoliczności, nie rezygnują z działania w kryzysowych sytuacjach. Osoby wspierają się i efektywnie rozwiązują problemy.
  • Dobre kierowanie– grupa uznaje i pomaga swojemu liderowi, nikt nie walczy o władzę. Kierownik zespołu efektywnie planuje, załatwia, powierza zadania, uaktywnia i kontroluje zespół.

Lider zespołu powinien być świadomy ryzyka pracy zespołowej(sytuacji z obszaru psychologii społecznej, które mogą obniżyć efektywność zespołu). Do najczęściej spotykanych możemy zaliczyć:

  • Syndrom zbiorowego myślenia– poddawanie się poszczególnych członków naciskowi grupy, który może spowodować do błędnego spostrzegania rzeczywistości, a czasami do izolacji zespołu od reszty.
  • Uległość– zachowanie członka grupy może się zmieniać w zależności od oczekiwań grupy związana z potrzebą bycia akceptowanym przez otoczenie.
  • Lenistwo– mniejszy wysiłek poszczególnych osób w trakcie wykonywania zadania w grupie, wiąże się to z mniejszą odpowiedzialnością lub utratą osobowości w grupie.
  • Facylitacja społeczna– zadania łatwe i dobrze opanowane są lepiej wykonywane, zaś trudniejsze lub których się uczymy- gorzej.

Po zrealizowaniu projektu robimy podsumowanie pracy zespołu. Należy zastanowić się: czy zostały osiągnięte założone cele? Czy sam projekt został właściwie zrealizowany? Czy osiągnięte rezultaty spełniły oczekiwania? Czy podział zadań był odpowiedni dla członków zespołu? Czy metody kierowania okazały się skuteczne? Czy proces był jasny i logiczny dla wszystkich?

 

Źródła: http://www.sektor3.wroclaw.pl