Archiwum dla miesiąca: maj 2017

Zarządzanie zespołem.

By |2017-05-30T12:16:31+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Najistotniejszy wpływ na działalność i rozwój organizacji ma zespół. Zarządzanie zespołem to zbiór działań skierowanych wokół budowania i rozwijania efektywnego zespołu organizacji, zaangażowanego w realizację jej misji oraz celów statutowych. Za zarządzanie zespołem odpowiada lider stowarzyszenia lub fundacji. Zespół stanowią pracownicy, współpracownicy i wolontariusze. Są to ludzie z różnymi doświadczeniami, wartościami, wrażliwościami i emocjami. Od [...]

Zarządzanie ryzykiem.

By |2017-05-30T12:15:22+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Każda działalność organizacji pozarządowej prowadzi możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które mogą spowodować, że zakładane cele nie zostaną osiągnięte. To jest ryzyko, który trzeba zidentyfikować i zminimalizować. Praktycznie każdy zakres działania organizacji jest obciążony ryzykiem. Dlatego warto pamiętać, że dla efektywności podejmowania działań zaradczych należy wybadać cały proces zarządzania ryzykiem. Identyfikacja ryzyka Ryzyko można identyfikować na [...]

Zasady partnerskiej współpracy.

By |2017-05-30T12:13:37+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Każde partnerstwo może przynosić określone pozytywne efekty dla obiorców działań z obu stron albo dla partnerów. Aby korzyści były realne i zgodne z założeniami każdej ze stron, warto przedyskutować zasady współpracy. Istnieją następujące zasady partnerskiej wspólnej pracy: - zasada inwestycji o charakterze społecznym Wspólne działania z partnerami powinny wspierać i rozwijać inicjatywy społeczne lub marginalizować [...]

Kształtowanie komunikacji zewnętrznej.

By |2017-05-30T12:12:47+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Komunikacja zewnętrzna ma za zadanie skutecznie i we właściwym czasie dotrzeć z informacjami do wskazanej grupy odbiorców. Elementy planowania komunikacji zewnętrznej są: wyznaczenie celów komunikowania Określenie najważniejszych celów komunikowania pozwoli określić jego odbiorców oraz wskazać, jakie działania należy podjąć. wskazanie grupy odbiorców Po skonstruowaniu celów określa się grupę odbiorców, z którymi organizacja będzie się kontaktować. [...]

Otoczenie a komunikowanie.

By |2017-05-30T12:10:35+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Odpowiednie komunikowanie pozwala budować pozytywny wizerunek fundacji i stowarzyszenia, jaki powinien odbywać się z całym otoczeniem organizacji. Dlatego w ramach otoczenia organizacji wyróżnia się: otoczenie wewnętrzne, które tworzą osoby i grupy bezpośrednio związane z organizacją (zarząd, pracownicy, wolontariusze). One powinny posiadać podstawowe informacji na temat organizacji (skład zarządu, numery telefonów itp.) i znać zasady dotyczące [...]

Zarządzanie technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK) .

By |2017-05-30T12:09:22+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne coraz zdecydowanie zajmują miejsce w życiu organizacji pozarządowych. Ponadto w znacznie bardziej zaawansowanym stopniu wykorzystują możliwości, jakie dają narzędzia TIK. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne usprawniają pracę i pozwalają na współprace z partnerami z odległych miejsc. Pozwalają na obniżenie kosztów, profesjonalizację pracy, uporządkowanie zasobów informacyjnych oraz poprawianie dostępu do informacji i promocję organizacji. Ewidencja [...]

Motywowanie zespołu.

By |2017-05-30T12:08:23+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Motywacja to zespół czynników, który uruchamia w osobie zaangażowanej w działania zachowanie skupione na osiągnięciu celu. Część ludzi ma mocną motywację wewnętrzną, bazującą na osobistych przemyśleniach i podejściu. Druga część ludzi potrzebuje jednak zewnętrznego wzmocnienia motywacji, sprawienia, aby im się chciało bardziej.  Motywowanie jest pewnego rodzaju sztuką i warto pamiętać o jej kluczowych zasadach: - [...]

Na czym polega współpraca merytoryczna administracji z organizacjami pozarządowymi?

By |2017-05-30T12:06:52+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Katalog form współpracy Merytoryczna (pozafinansowa) współpraca samorządów i organizacji może mieć bardzo wiele form. Przykładowe formy współpracy to: - wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej i organizacje; - konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; - konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku [...]

Przedsiębiorstwo społeczne.

By |2017-05-30T12:05:17+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne? Przedsiębiorstwa społeczne to jest działalność gospodarcza, która wyznacza sobie cele ściśle społeczne i jakie korzystają z narzędzi i technologii biznesu. Jaka jest cel przedsiębiorstw społecznych? Ich celem jest maksymalizowanie korzyści społecznych, np. poprzez dostarczanie dobrej jakości usług publicznych, działanie na rzecz rozwoju lokalnego czy przywracanie godności i niezależności ekonomicznej ludziom wykluczonym społecznie. [...]

Struktury organizacyjne przedsiębiorstw.

By |2017-05-30T12:03:57+02:0030 maja, 2017|Kategorie: Wiadomości|

  Struktura organizacyjna to układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych wewnątrz organizacji. Rzeczowymi składowymi struktury są: - stanowisko pracy; - komórka organizacyjna; - jednostka organizacyjna. Struktury tradycyjne: - struktura liniowa polega na tym, że jeden podwładny ma tylko jednego przełożonego, posiadającego uprawnienia decyzyjne. - w strukturze funkcjonalnej podstawowymi elementami są piony funkcjonalne zwane działami, wydziałami lub [...]