Funkcje zarządzania to są działania składające się na proces zarządzania.  Wyróżniamy następujące funkcje zarządzania: 

planowanie (jest to proces, w ramach którego kierownicy określają cele i przyszłe kierunki działania.

Planowanie powinno ułatwiać podejmowanie decyzji kierowniczych, pozwalać organizacji wpływać na kształt przyszłości, określać cele i kierunki rozwoju organizacji);

organizowanie (polega na wykonywaniu czynności mających na celu powiązanie różnorodnych działań członków organizacji);

motywowanie (polega na wywoływaniu u podwładnych właściwego stosunku do powierzonych im zadań. Narzędziami motywacji są bodźce pozytywne, np. nagrody, wyróżnienia, pochwały);

kontrolowanie (polega na porównywaniu przebiegu lub wyników pewnych działań, tzn. stanu osiągniętego z planowym celem. Wyróżniamy:

1. kontrolę wstępną — jej celem jest zapobieżenie przyszłym, potencjalnym odstępstwom od przyjętych założeń;

2. kontrolę bieżącą – jest ona wykonywana równolegle z kontrolowanymi działaniami;

3. kontrolę doraźną — przeprowadza się ją w razie potrzeby;

4. kontrolę końcową — polega na porównaniu ostatecznych efektów danego działania z przyjętymi uprzednio standardami).

Źródło: http://www.zarzadzanie-organizacja.tosi.pl/