Co to jest stowarzyszenie? Jakie są etapy jego tworzenia?
Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 7 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim podejmują one uchwały, a następnie zarząd składa wniosek o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Krok 1: grupa ludzi, czyli założyciele
– stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione);
– małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele (np. rodzice);
– cudzoziemiec, niemający zameldowania na terytorium Polski, może wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość.
– cudzoziemcy, mający zameldowanie w naszym kraju, mogą tworzyć stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Krok 2: projekt statutu
Statut to najważniejszy dokument stowarzyszenia. Wstępny projekt statutu najlepiej przygotować wcześniej, czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia.

Krok 3: zwołanie i przeprowadzenie zebrania założycielskiego
W zebraniu założycielskim musi wziąć udział co najmniej 7 osób.
Żeby sprawnie przeprowadzić zebranie należy wcześniej ustalić różne szczegóły organizacyjne: wybrać miejsce i termin, znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie, a także osobę, która spisze protokół z zebrania i przygotuje niezbędne dokumenty.

Przed zebraniem założycielskim warto przygotować:
– projekt statutu;
– dokumenty:

a. Listę członków założycieli ze wszystkimi danymi, którą trzeba przygotować w dwóch egzemplarzach. Uczestnicy zebrania podpisuj a oba egzemplarze.

b. Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:
– uchwała o powołaniu stowarzyszenia;
– uchwała o przyjęciu statutu;
– uchwała o wyborze zarządu;
– uchwała o wyborze komisji rewizyjnej;
– uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego.

Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć jako załączniki do protokołu.
Wszystkie dokumenty należy przygotować w trzech egzemplarzach.
Dwa składane są do sądu, a jeden zostaje w dokumentacji organizacji.

Krok 4: rejestracja stowarzyszenia w KRS

Źródło informacji: http://poradnik.ngo.pl