Każda działalność organizacji pozarządowej prowadzi możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które mogą spowodować, że zakładane cele nie zostaną osiągnięte. To jest ryzyko, który trzeba zidentyfikować i zminimalizować.

Praktycznie każdy zakres działania organizacji jest obciążony ryzykiem. Dlatego warto pamiętać, że dla efektywności podejmowania działań zaradczych należy wybadać cały proces zarządzania ryzykiem.

  1. Identyfikacja ryzyka

Ryzyko można identyfikować na poziomie całej organizacji a także w ramach poszczególnych projektów. Określanie możliwych ryzyk warto przeprowadzić w ramach obszarów zarządzania organizacją pozarządową, czyli rozwój i doskonalenie organizacji, zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami oraz komunikowanie i kształtowanie relacji.

  1. Ocena ryzyka

Następnym krokiem jest określenie skali ryzyka, jaką można dokonać w sposób opisowy lub tabelaryczny.

  1. Ocena apetytu na ryzyko

Ten etap jest kluczowy. Popełnienie błędu niesie za sobą następstwa w postaci nietrafionych decyzji albo zajmowania się analizą ryzyka w sytuacjach, w których ono nie występuje.

Ocena apetytu na ryzyko polega na tym, że zespół organizacji ma świadomość wszystkich ryzyk, część z nich jednak pozostawia bez reakcji, mając nadzieję, że ten wybór okaże się trafny.

  1. Identyfikacja odpowiednich działań

Element ten jest skupiony na szukaniu rozwiązań, planowaniu działań, które pozwolą uniknąć albo zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.

  1. Uzyskanie zapewnienia oczekiwanej efektywności

Analizę ryzyka przeprowadza się z nastawieniem usprawnienia funkcjonowania całej organizacji. Celem podejmowanej dedukcji i wnioskowania jest uzyskanie przekonania, że ryzyko nie zakłóci realizacji celów statutowych stowarzyszenia bądź fundacji.

  1. Monitoring i ewaluacja

Zarządzanie ryzykiem też należy poddawać monitoringowi i ewaluacji. Procesy te mogą opierać się na spotkaniach zespołu i omawianiu poszczególnych etapów minimalizowania ryzyka.

 

Analizę ryzyka należy prowadzić np. raz na rok, kwartalnie albo przy każdej większej zmianie w aktywności organizacji. W proces powinny być zaangażowane minimum osoby, które mają największą wiedzę w danym obszarze.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem procesu zarządzania organizacją.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”