Przedsiębiorstwo prowadzi działalność celem osiągania zysku. Z kolei organizacja pozarządowa prowadzi działalność celem wypełnienia misji społecznej. Tak samo organizacje muszą dostrzec doświadczenie biznesu w zakresie zarządzania finansami.

Finanse zależą w wielkiej mierze od osób nimi zarządzających

Często organizacje działają w warunkach niepewności, dlatego że nie chcą planować swoje finanse. Co więcej, brak stałych źródeł finansowania może stać się dużym problemem w rozwoju organizacji pozarządowych.

Analogii w obszarze stabilności źródeł finansowania można doszukać się w biznesie. Na przykład, przedsiębiorca nie ma gwarancji przychodów, a zatem firmy zarządzają finansami, podejmują ryzyko oraz inwestują w warunkach niepewności.

Zarządzanie finansami musi być oparte na jasnych zasadach i rzetelnej wiedzy

Finanse jest obszarem strategicznym dla pozarządowego i biznesowego sektorów. Jednakże przedsiębiorcy częściej dostrzegają potrzebę i wartość z:

  • planowania wydatków;
  • opracowywania budżetów;
  • dokonywania analiz finansowych;
  • kontrolowania przepływów finansowych;
  • monitorowania zaistniałych sytuacji.

W przekonaniu organizacji pozarządowych oni nie potrzebują wiedzy biznesowej w zakresie finansów. Faktycznie istnieje zależność pomiędzy stabilnością finansową organizacji i zarządzaniem finansami oparta na rzetelnej wiedzy liderów organizacji. Właśnie przedstawiciele tych organizacji muszą sami prowadzić gospodarkę finansową instytucji.

Opieranie działalności o rzetelnie skonstruowany biznesplan zawierający cele, analizę rynku i organizacji służy zwiększeniu szans na pozyskanie środków finansowych na określone inwestycje, stanowi formę mapy dla przedsiębiorcy, jaka wskazuje, dokąd firma zmierza i jak powinna do tego miejsca dojść.

Zarządzający finansami powinny ryzykować

Przedsiębiorca musi podejmować ryzyko, w tym finansowe, bo, ryzykując, bierze odpowiedzialność za kapitał finansowy oraz zatrudnionych ludzi. Z kolei od tych decyzji zależy, czy firma przetrwa.

Z ryzykiem wiąże się podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu, wzięciu pożyczki.

Rzeczywistość, w której funkcjonują organizacje pozarządowe, zmienia się. Od organizacji wymaga się większej niezależności, w tym finansowej, która też musi profesjonalizować swoje działania, szczególnie w obszarze finansów.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”