Zarządzanie wiedzą to zespół działań skupionych na gromadzeniu i używaniu wiedzy formalnej oraz nieformalnej, budowaniu trwałych zasobów wiedzy w stowarzyszeniu albo fundacji.

Obszary zarządzania wiedzy obejmują:

  • identyfikowanie i zdobywanie wiedzy ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych;
  • rozwijanie dotychczasowej wiedzy i tworzenie nowej;
  • gromadzenie wiedzy, dokumentowanie jej i przechowywanie;
  • udostępnianie wiedzy innym członkom zespołu.

Identyfikowanie i zdobywanie wiedzy ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych:

Wiedzą tworzą ludzie, które działają w organizacji. Potrzebne otworzyć się na doświadczenie, wiedzę i umiejętności odbiorców, klientów, partnerów, doradców, bo oni mogą okazać pomóc wzrostu organizacji.

Warto też identyfikować źródła wiedzy, którymi mogą być np. wnioski z realizacji projektów i programów, wyniki monitoringu, szkolenia wewnętrzne, opinie partnerów, współpraca z ekspertami.

Rozwijanie dotychczasowej wiedzy i tworzenie nowej

Często zmieniający się zespół utrudnia rozwijanie dotychczasowej wiedzy o tworzenie nowej, która może być dalej wykorzystywana w organizacji. Dlatego trzeba stworzyć zasady poszerzania zasobów wiedzy na bazie projektów albo współpracy z partnerami. Korzystne jest poświęcenie spotkania zespołu, umawianie się na lekturę określonych publikacji i wymiana wnioskami z nich.

Gromadzenie wiedzy, dokumentowanie jej i przechowywanie

W fundacji albo stowarzyszeniu warto wiedzę gromadzić, dokumentować ją i przechowywać. Takie uporządkowanie materiałów w bibliotece oraz bibliotece wirtualnej pozwoli ma łatwy dostęp do informacji, zapisów doświadczeń i umiejętności.

Udostępnianie wiedzy innym członkom zespołu

Otwartość względem innych osób w zespole w zakresie dzielenia się wiedzą może pomóc całej organizacji. Dzielenie się wiedzą i stałe podnoszenie kompetencji całego zespołu pozwala na wprowadzanie nowych rozwiązań oraz doskonalenie oferowanego wparcia.

Zarządzanie wiedzą pozwoli na wzrost lojalności członków zespołu oraz profesjonalizację stowarzyszenia. Ponadto zarządzanie wiedzą stanowi element strategii rozwoju organizacji, podlega monitoringowi i ewaluacji podczas spotkań podsumowujących realizację planu strategicznego.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”