Paweł Backiel (na zdj. z prawej) nominację otrzymał z rąk wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Członkostwo w RDPP VI kadencji rozpoczął 9 października 2018 r.

Prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, podjął decyzję o powołaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród zgłoszonych kandydatów, którzy spełniali wymagania formalne określone we wspomnianej ustawie. Zgłoszonych zostało 41 kandydatów, spośród których przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego powołał na członków Rady 25 osób.

Jest to dla mnie duże wyróżnienie, a jednocześnie wyzwanie – mówi Paweł Backiel. – Będę rzetelnie pracował na rzecz dialogu i współpracy między organizacjami pozarządowymi a sektorem publicznym.

Inauguracyjne posiedzenie RDPP VI kadencji odbyło się 21 listopada br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prof. Piotr Gliński przypomniał zakres obowiązków i zadania stojące przed Radą. Za szczególnie ważne w obecnej kadencji zadanie Rady, poza pełnieniem przez nią funkcji doradczej i aktywizującej, premier uznał pełnienie roli „pasa transmisyjnego” dla organizacji pozarządowych. Jego zdaniem okres VI kadencji Rady to czas dużych zmian. Wdrażane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego programy stworzą nowe możliwości dla realizacji postulatów organizacji pozarządowych. Wśród filarów działań na rzecz rozwoju III sektora prof. Piotr Gliński wymienił media obywatelskie, organizacje eksperckie i watchdogi.

dav

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest jedynym organem instytucjonalizującym zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem. Stanowi ona dopełnienie instytucji realizujących zasadę dialogu społecznego i sytuuje się obok Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Rady Dialogu Społecznego.

Paweł Backiel zapewnia, iż będzie aktywnie uczestniczył w posiedzenia RDPP. Ma duże doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Obecnie jest prezesem Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jak też przewodniczącym Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która właśnie kończy swoją I kadencję.

Fot. M. Rzewuski/KPRM