Białystok, 1.03.2019r.

 

 

ROZEZNANIE RYNKU 

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja Integracja Praca”

nr: RPPD.07.01.00-20-0185/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/17

 

Miejsce publikacji ogłoszenia:

strona internetowa Zamawiającego: https://podlaskafederacja.pl/

I. Zamawiający:

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych

Warszawska 44/1(III piętro),

15-077 Białystok,

NIP 966-209-79-48,

REGON 361740119

tel: 85 732 02 58

adres e-mail: podlaskafederacja@gmail.com

 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą Rozeznania Rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku  MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017 z dnia 19.07.2017 r.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wynajmu pomieszczenia (sali):

 

Część zamówienia Miejsce Wymiar godzinowy[1]
Część I Zamówienia:

Wynajem sali do realizacji zajęć indywidualnych

Wynajem sal podczas konsultacji z doradcą zawodowym w ramach Zadania 1 – Indywidualny Plan Działania cz. 1 Zambrów 66 godziny
Wynajem sal podczas konsultacji z psychologiem w ramach Zadania 4 – Indywidualny Plan Działania cz. 2 Zambrów 66 godziny
Wynajem sal podczas konsultacji z doradcą zawodowym w ramach Zadania 4 – Indywidualny Plan Działania cz. 2 Zambrów 66 godziny
Część II Zamówienia:

Wynajem Sali do realizacji zajęć grupowych

Wynajem sal na Trening umiejętności społecznych w ramach Zadania 3 – Reintegracja Grupowa Zambrów 12h/grupa, łącznie 36 godzin
Wynajem sal na Trening rozwoju osobistego w ramach Zadania 3 – Reintegracja Grupowa Zambrów 12h/grupa  łącznie 36 godzin
Wynajem sal na Zajęcia aktywizujące zawodowo w ramach Zadania 5 – Reintegracja Zawodowa Zambrów 12h/grupa, łącznie 36 godzin

Zamawiający będzie wykorzystywał przedmiot zamówienia w godzinach 8:00 – 22:00

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

KOD CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

 

IV. Miejsce wykonania zamówienia: Zambrów

V. Termin wykonania zamówienia:

Harmonogram realizacji zajęć ustalany będzie na bieżąco z Wykonawcą i dostosowywany do potrzeb Uczestników/czek.

 

VI. Wymagania dot. pomieszczeń:

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA NA SPOTKANIA INDYWIDUALNE

 

 1. Pomieszczenie na spotkania indywidualne 1:1 musi gwarantować intymność oraz swobodę wypowiedzi, a także zapewniać poufność przekazywanych w trakcie spotkania informacji.
 2. Pomieszczenie, zarówno dostęp do niego jak i zaplecze (w tym toalety) muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 3. Pomieszczenie musi mieć powierzchnię min 16 m2 umożliwiającą swobodne prowadzenie spotkań, wyposażone w min. stół/biurko, trzy krzesła, możliwość podpięcia komputera/drukarki.
 4. W pomieszczeniu oferent zapewnia bezpłatny i bezproblemowy dostęp do internetu.
 5. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych spotkań indywidualnych zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany do indywidulnych potrzeb uczestników projektu.

 

WYMAGANIA DOTYCZACE POMIESZCZEŃ NA SPOTKANIA GRUPOWE

 

 1. Sala na spotkanie grupowe musi pomieścić swobodnie grupę warsztatową ok 10 osób + trener.
 2. Sala, zarówno dostęp do niej jak i całe zaplecze (w tym toaleta) muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (m.in. brak barier architektonicznych).
 3. Wyposażenie sali: rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny, laptop/komputer podłączony do rzutnika, dostęp do internetu, stół dla trenera wraz z miejscem do siedzenia.
 4. Sala wyposażone musi być w krzesła, stoły umożliwiające swobodne ich przestawianie.
 5. Sala na spotkania grupowe musi być z dostępem do światła dziennego (nie może być to sala pozbawiona okien)
 6. W pomieszczeniu oferent zapewnia bezpłatny i bezproblemowy dostęp do internetu.

 

VII.            Warunki udziału w postępowaniu

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

VIII.            Kryteria dostępu

 1. a) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
 2. b) sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca wykonanie zamówienia.

 

IX. Kryteria oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 Cena brutto – 100 %

Cena brutto za 1 godzinę zegarową najmu (C) – 100% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru.

C=(Cmin/Cbad )x 100 pkt.

Gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

min – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

bad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w tym zakresie. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

 

X. Zmiany w umowie

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

 1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
 2. ostatecznej liczby godzin,
 3. zasad płatności,
 4. zabezpieczenia i kar umownych,
 5. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.

 

XI. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty e-mail, poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres biura projektu:  ul. Warszawska 44/1, IIIp., 15-077 Białystok, w terminie od dnia 1.03.2019 r. do dnia 7.03.2019 r. do godz. 11:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Paweł Backiel – (85) 732-02-58, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

 

XII.            Pozostałe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.

 

[1] Zamawiający zastrzega, iż podana ilość godzinowa jest  ilością szacunkową. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że ilość godzin wynajmu sali będzie inna niż podana w zapytaniu o rozeznaniu rynku, Wykonawca  nie będzie z tego tytułu rościł żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszty tylko za faktycznie zrealizowane godziny spotkań w trakcie realizacji zamówienia.

 

POBIERZ FORMULARZ