Termin naboru: 26.02.2019 – 15.03.2019 r.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży ogłasza wyniki III naboru wniosków na przyznanie grantów w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, Program Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dofinansowanie otrzymują mikroprojekty, które spełniły kryteria udziału w projekcie i uzyskały wymaganą liczbę punktów: 

Lp.  Numer wniosku o przyznanie grantu Nazwa wnioskodawcy Liczba przyznanych punktów w ocenie formalno – merytorycznej Wnioskowana kwota dofinansowania Przyznana kwota dofinansowania
1. 1/ Nabór3/26.02.-15.03.2019 Gmina Wasilków 63 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
2. 2/ Nabór3/26.02.-15.03.2019 Gmina Jasionówka 64 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
3. 3/ Nabór3/26.02.-15.03.2019 Gmina Janów 65 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN