Projekt „W sieci sprawnych NGO. Projekt wsparcia organizacji pozarządowych w woj. podlaskim.”

Projekt realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe; Działanie 1. Zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału III sektora poprzez objęcie 41 organizacji pozarządowych i 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru woj. podlaskiego kompleksowym wsparciem od 1 marca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., jako istotnego czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej.

Projekt przyczyni się do rozwiązania następujących problemów:

 • finansowego,
 • niskiego poziomu kompetencji społecznych do mobilizowania członków lokalnych społeczności,
 • niskiego poziomu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między organizacjami,
 • niskiego poziomu współpracy i zawierania koalicji między organizacjami.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli, w tym również organizacji członkowskich Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Beneficjenci zostaną objęci następującym wsparciem:

 • warsztaty (Program Edukacyjny „Kompetentna Organizacja”, Warsztaty Przyszłości PFOP);
 • doradztwo (NGO Konsulting);
 • seminaria (Powiatowe Seminaria Informacyjne);
 • kawiarenki obywatelskie (nieformalne spotkania przy kawie).

Utworzona zostanie strona internetowa  Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ze specjalnym katalogiem NGO. Będzie on tworzony przez podmioty rejestrujące się samodzielnie na platformie. Organizacje oprócz podstawowych danych będą mogły wpisać do katalogu informacje dotyczące podmiotów które szukają współpracy oraz ich ofertę. Pojawią się również materiały edukacyjne wzmacniające kompetencje przedstawicieli organizacji pozarządowych pisane m.in. przez ekspertów udzielających doradztwa, trenerów prowadzących warsztaty w ramach Programu Edukacyjnego oraz informacje o dostępnych szkoleniach. Dodatkową funkcją będzie panel członka PFOP, na którym po zalogowaniu będą dostępne materiały Federacji oraz jej członków. Przewiduje się również publikację filmików promujących organizacje działające w PFOP na kanale YouTube, mających również cel edukacyjny odpowiadający na najczęściej zadawane pytania organizacji pozarządowych. Wiedzą przekazywaną w filmikach będą dzielić się członkowie PFOP.

W ramach projektu wsparciem zostanie również objęta sama Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych. Celem będzie jej rozwój poprzez zwiększenie liczby organizacji członkowskich oraz opracowanie strategii.

Projekt „Wspieramy Seniorów”

Projekt realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS (Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób starszych <usługi zewnętrzne>; Działanie 4. Rozszerzenie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych).

Celem projektu jest stworzenie na terenie powiatu grajewskiego miejsca wspierającego osoby starsze, poprzez organizowanie bezpłatnych zajęć.

Czas trwania projektu: 01.06.2016 – 31.12.2016
Realizator projektu: Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Warszawska 44/1 (III piętro), 15-077 Białystok

Biuro projektu: Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury: Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

Miejsce realizacji projektu: powiat grajewski

Odbiorcy projektu: grupą docelową projektu będą osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu grajewskiego

Działania w ramach projektu:

 • Wieczorek poetycki połączony z projekcjami filmowymi (zajęcia obowiązkowe)
 • Zdrowa żywność (zajęcia obowiązkowe)
 • Szkolenia „Wolontariat na 6+” (zajęcia obowiązkowe)
 • Klub Aktywnego Seniora (zajęcia do wyboru)
 • Koło ogrodnika (zajęcia do wyboru)
 • Zajęcia z kabaretu (zajęcia do wyboru)
 • Rękodzielnictwo (zajęcia do wyboru)

W ramach powyższych działań zostanie nagranych 12 filmów ze spotkań.

 Liczba osób objętych działaniem: 70 osób

Więcej informacji można uzyskać:

 • Ewelina Ajdyn
 • tel. 793 211 656
 • mail: ewelina.ajdyn@gmail.com

Projekt Go NGO ! Wsparcie organizacji pozarządowych.

Projekt realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet 1. Małe inicjatywy; Działanie 1.3. Wspieranie młodych organizacji pozarządowych).

Czas trwania projektu: 15.05.2016 – 30.06.2016 r.

Projekt skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu woj. podlaskiego, w szczególności do organizacji młodych i małych.

W projekcie może wziąć udział 20 uczestników będących przedstawicielami organizacji pozarządowych.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

 • seminarium (18 godz.)
 • warsztaty („Fundrising” – 6 godz.; „Wizerunek NGO” – 6 godz.; „Lider NGO” – 6 godz.)

Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy:

 • PARTNER – Stowarzyszenie Euroregion Niemen
 • WOLONTARIUSZE

Poprzez realizację projektu PFOP zdobędzie doświadczenie, pozna nowe problemy i potrzeby organizacji pozarządowych, nawiąże kontakty z organizacjami pozarządowymi. Powyższe zmiany przyczynią się do rozwoju organizacji pozarządowych oraz realizacji nowych projektów na cele społecznie użyteczne oraz do rozwoju PFOP (np. poznanie potencjalnych członków federacji).