Projekt realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych sfinansowany ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytet 1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

Celem projektu jest wzmocnienie wszechstronnego rozwoju aktywności społecznej obywateli i organizacji pozarządowych na terenie województwa podlaskiego oraz wspieranie działań podejmowanych przez organizacje nowopowstałe. Wzmocnienie procesu federalizacji NGO’s na poziomie lokalnym i regionalnym oraz potencjału działań Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Działania:

Punkt konsultacyjny Funduszy Europejskich

Punkt konsultacyjny dla członków PFOP oraz innych Stowarzyszeń Fundacji z terenu województwa podlaskiego prowadzony w zakresie możliwości pozyskiwania środków europejskich i krajowych na działalność statutową organizacji, doradztwo i pomoc na etapie przygotowania wniosków o dotację, pomoc w uzupełnianiu formularzy zgłoszeniowych do konkretnych projektów, sprawdzanie wniosków pod względem kryteriów formalnych i merytorycznych oraz  innych dokumentów w obszarze dotacji unijnych.

Podlaskie Seminarium Organizacji Pozarządowych

Wzmocnienie procesu federalizacji NGO’s na poziomie lokalnym i regionalnym: promowanie i wspieranie branżowych partnerstw NGO’s oraz międzysektorowych na poziomie lokalnym i regionalnym, promowanie i wspieranie nieformalnych lokalnych porozumień. Wzmocnienie roli PFOP w diagnozowaniu aktywności społeczeństwa obywatelskiego poprzez diagnozowanie potrzeb NGO’s i społeczności lokalnych na wspólnych spotkaniach oraz podniesienie poziomu jakości oferty skierowanej do NGO’s i organizacji członkowskich PFOP.

Forum Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Wzmocnienie potencjału działań PFOP na terenie województwa podlaskiego poprzez zwiększenie liczby organizacji członkowskich PFOP, w tym usprawnienie systemu komunikacji.

Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.

Budżet projektu: 205 000,00 zł