Projekt „W sieci sprawnych NGO. Projekt wsparcia organizacji pozarządowych w woj. podlaskim.”

Projekt realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe; Działanie 1. Zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału III sektora poprzez objęcie 41 organizacji pozarządowych i 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru woj. podlaskiego kompleksowym wsparciem od 1 marca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., jako istotnego czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej.

Projekt przyczyni się do rozwiązania następujących problemów:

  • finansowego,
  • niskiego poziomu kompetencji społecznych do mobilizowania członków lokalnych społeczności,
  • niskiego poziomu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między organizacjami,
  • niskiego poziomu współpracy i zawierania koalicji między organizacjami.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli, w tym również organizacji członkowskich Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Beneficjenci zostaną objęci następującym wsparciem:

  • warsztaty (Program Edukacyjny „Kompetentna Organizacja”, Warsztaty Przyszłości PFOP);
  • doradztwo (NGO Konsulting);
  • seminaria (Powiatowe Seminaria Informacyjne);
  • kawiarenki obywatelskie (nieformalne spotkania przy kawie).

Utworzona zostanie strona internetowa  Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ze specjalnym katalogiem NGO. Będzie on tworzony przez podmioty rejestrujące się samodzielnie na platformie. Organizacje oprócz podstawowych danych będą mogły wpisać do katalogu informacje dotyczące podmiotów które szukają współpracy oraz ich ofertę. Pojawią się również materiały edukacyjne wzmacniające kompetencje przedstawicieli organizacji pozarządowych pisane m.in. przez ekspertów udzielających doradztwa, trenerów prowadzących warsztaty w ramach Programu Edukacyjnego oraz informacje o dostępnych szkoleniach. Dodatkową funkcją będzie panel członka PFOP, na którym po zalogowaniu będą dostępne materiały Federacji oraz jej członków. Przewiduje się również publikację filmików promujących organizacje działające w PFOP na kanale YouTube, mających również cel edukacyjny odpowiadający na najczęściej zadawane pytania organizacji pozarządowych. Wiedzą przekazywaną w filmikach będą dzielić się członkowie PFOP.

W ramach projektu wsparciem zostanie również objęta sama Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych. Celem będzie jej rozwój poprzez zwiększenie liczby organizacji członkowskich oraz opracowanie strategii.