Projekt realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieci i Młodzieży.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkujących obszar województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego poprzez udzielenie grantów na przeprowadzenie szkoleń z nabycia kompetencji cyfrowych.

Kto może aplikować o środki w ramach projektu?

O środki w ramach grantu mogą aplikować gminy województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Jaka może być wysokość grantu dla Gminy?

Grantobiorca (gmina) może wnioskować o grant w wysokości między 15 000 – 150 000 zł. Wartość grantu musi wynikać z zadeklarowanej liczby osób planowanych do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł według wzoru:

Liczba osób planowanych do przeszkolenia * 560 zł brutto/osobę = Wysokość grantu

Wzór ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.

Na co można przeznaczyć grant?

Grantobiorcy będą mogli podzielić otrzymane środki w następujący sposób (dokładne proporcje poszczególnych kategorii proponuje grantobiorca we wniosku):

 • wydatki na promocję – max. 20% kwoty grantu,
 • wydatki na sprzęt – max. 40% kwoty grantu,
 • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – max. 20% kwoty grantu,
 • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – max. 40% kwoty grantu,
 • wydatki na administrację/zarządzanie – max. 20% kwoty grantu.

Otrzymane środki posłużą do przygotowania i realizacji szkoleń dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych. Każde szkolenie dla max. 12 osób odbędzie się w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez Operatora.

Zakładana tematyka szkoleń:

 1. Tworzę własną stronę internetową
 2. Rolnik w sieci
 3. Rodzic w Internecie
 4. Mój biznes w sieci
 5. Moje finanse i transakcje w sieci
 6. Kultura w sieci
 7. Działam w mediach społecznościowych

Kiedy i jak można złożyć wniosek o grant?

Nabór wniosków potrwa od 26 stycznia 2022 do 12 lutego 2022 r. do godz. 16.00

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o przyznanie grantu.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie projektu