O nas

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała 10 czerwca 2015 r. i zrzesza obecnie 66 stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania i wciąż się powiększa.

Celem PFOP jest:

 1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa na poziomie wojewódzkim, krajowym i europejskim,
 2. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
 3. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich,
 4. kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
 5. opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu wojewódzkim,
 6. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
 7. wspieranie działalności organizacji członkowskich,
 8. reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do Federacji, wobec sektora publicznego i innych środowisk,
 9. nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi,
 10. działanie na rzecz ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia, sportu i profilaktyki,
 11. działanie na rzecz ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju,
 12. przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa,
 13. monitoring działania instytucji publicznych,
 14. działanie na rzecz rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego,
 15. działalność na rzecz osób młodych i starszych,
 16. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 17. promowanie włączenia społecznego i ekonomii społecznej,
 18. działanie na rzecz równości szans i niedyskryminacji,
 19. działanie na rzecz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój przedsiębiorczości,
 20. promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu,
 21. działalność z zakresu badań i rozwoju,
 22. działalność z zakresu energetyki z odnawialnych źródeł energii,
 23. działalność z zakresu transportu, spedycji i logistyki,
 24. edukacja i kształcenie ustawiczne,
 25. promocja i wspieranie kultury oraz dziedzictwa kulturowego.
DEKLARACJA

Dołącz do Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Pobierz, wypełnij i wyślij do nas swoją deklarację członkowską
DEKLARACJA