Białystok, 03.10.2019 r.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych

Warszawska 44/1

15-077 Białystok

NIP: 5423140142

 

 

ROZEZNANIE RYNKU 01/7.1/PFOP/2019/PSYCHOLOG

 

W związku z realizacją projektu „Po pierwsze aktywność!”

nr: RPO.07.01.00- 20- 0245/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

I. Zamawiający:

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych

Warszawska 44/1

15-077 Białystok

NIP: 5423140142

adres e-mail: podlaskafederacja@gmail.com

II. Miejsce publikacji ogłoszenia:

 • strona internetowa Zamawiającego: podlaskafederacja.pl

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku MR/H 2014-2020/23(3)07/2017  z dnia 19 lipca 2017 r., tym samym nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. Nr 113, poz. 2164).

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są indywidualne konsultacje psychologiczne świadczone 50 Uczestnikom/czkom projektu „Po pierwsze aktywność!”
  Zamówienie podzielone jest na części, Oferenci mogą złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części niniejszego zapytania.
  Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi, w ramach której zapewnione zostanie:
 2. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.
 3. Zamawiający zapewni salę do prowadzenia zajęć.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego przeprowadzenia zajęć (w przypadku podmiotów gospodarczych – przez osoby wskazane w ofercie), zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnianych przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania materiałów na zajęcia zgodnych z ich tematyką.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zajęć – list obecności uczestników, harmonogramów zajęć, kart doradztwa (karta spotkań z superwizorem).
 7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania na bieżąco Zamawiającego o przypadkach nieobecności Uczestników na zajęciach.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu, wskazującego na prawidłowe wykonanie zadania w projekcie, uwzględniającego liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
 9. Okres współpracy zostanie określony w umowie i zawierać się będzie w okresie od 01.10.2019 r. do 30.04.2021 r.
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem na zajęcia (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp.).
 11. KOD CPV:

85121270-6- usługi psychiatryczne i psychologiczne.

V. Termin wykonania zamówienia:

od 15.10.2019 do 30.04.2021 r.

VI. Miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: powiat koleński, moniecki, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski i miasta Łomża

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy spełniają wszystkie warunki łącznie określone w niniejszym zapytaniu ofertowym (posiadają wymagane doświadczenie oraz kwalifikacje) oraz wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają następujące warunki (warunki dopuszczające):

1) Warunek dopuszczający nr 1: Wymagane doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym. Oferty, które nie spełniają powyższego warunku nie będą brane pod uwagę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku dopuszczającego na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty:

a) sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku – Formularz ofertowy oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w wyżej wymienionym zakresie,

b) sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku wykazu usług oraz załączonych referencji, zgodnie z wykazem w Załączniku nr 3, załączonego CV (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i własnoręcznym podpisem), udostępnionych kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie (świadectwa pracy, umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru szkoleń / doradztwa, itp.)

Oferty, które nie spełniają powyższego warunku nie będą brane pod uwagę. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku dopuszczającego na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie oświadczenia Wykonawcy zamieszczonego w Załączniku nr 1 do Rozeznania rynku – Formularz ofertowy.

 1. Wykonawca akceptuje prowadzenie zajęć we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność).
 2. Wykonawca oświadcza, że po uwzględnieniu liczby godzin związanych z Zamówieniem łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 1- Formularz ofertowy.
 3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 1- Formularz ofertowy.
 4. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentami i Zamawiającym.

7.2. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

1) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozeznania rynku;
 2. oświadczenia dotyczące spełniania warunków dopuszczających sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozeznania rynku – Formularz ofertowy;
 3. wykaz wykonanych głównych usług w danym obszarze merytorycznym wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku oraz dołączyć potwierdzenia w postaci referencji, zaświadczeń, świadectw pracy, umów cywilno-prawnych, itp.
 4. wykaz posiadanego wykształcenia, który należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku oraz dołączyć podpisane CV wraz z kopiami dyplomów ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, wraz z datą i podpisem Zamawiającego;
 5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Rozeznania rynku;
 6. aktualny na dzień składania oferty wydruk z CEIDG lub KRS (w przypadku, gdy oferent jest przedsiębiorcą).

2). Wykonawca oświadcza, że po uwzględnieniu liczby godzin związanych z Zamówieniem jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz ofertowy.

VIII. Kryteria oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Cena brutto – 100 %

Cena brutto za 1 godzinę zegarową zajęć (C) – 100% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:

C =Cmin/Cbad X 100 pkt.

gdzie:
C- liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”
Cmin – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

W przypadku uzyskania przez trzech oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent z większym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie zgodnej z tematyką przedmiotu zamówienia, a jeśli nadal nie będzie możliwy wybór oferenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej.

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wymagania podstawowe:
  1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania
  3. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami
 2. Cena:
  1. oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę zegarową zajęć podaną w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
  2. cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
 3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
  1. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania.
  2. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania jest:
   PAWEŁ BACKIEL, tel. +48 501 514 055 , email: pawel.backiel@gmail.com
 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.
 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:
  a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym;
  b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 5.a). Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
  c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 3. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  – żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
  – unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty,- odrzucenia oferty z rażąco niską ceną.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres:

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej „Po pierwsze aktywność !”, ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok, w terminie od dnia 04 października 2019 r. do dnia 10 października 2019 r. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-16:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:
Paweł Backiel – (85) 732-02-58, +48 501 514 055, e-mail: pawel.backiel@gmail.com

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Wykluczenie

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

XIII. Zmiany w umowie

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
 2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
  a) zaistnienia omyłki pisarskiej,
  b) zmiany danych teleadresowych,
  c) zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
  d) dopuszcza się możliwość zmiany terminu doradztwa składającego się na przedmiot umowy z następujących przyczyn:
  – jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w doradztwie nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie procesu rekrutacji,
  – jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie doradztwa  (w szczególności: choroba trenera/doradcy, siła wyższa),
  – jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.
 3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
 4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

XIV. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 XV. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.
 2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 2
 3. Wykaz wykonanych usług i wykształcenia – Załącznik nr 3
 4. Wykaz osób – Załącznik nr 4