Białystok, 24.06.2019r.

 

ROZEZNANIE RYNKU

w związku z realizacją projektu

„Integracja-Praca-Sukces!”

 

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych

Warszawska 44/1 IIIp.

15-077 Białystok

NIP: 9662097948

Regon: 361740119

 

ROZEZNANIE RYNKU

W związku z realizacją projektu „Integracja-Praca-Sukces!”

nr: RPPD.07.01.00-20-0166/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17

 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia:

strona internetowa Zamawiającego: podlaskafederacja.pl,

 

I. Zamawiający:

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych

Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel: 85 732 02 58

adres e-mail: podlaskafederacja@gmail.com

NIP: 9662097948

REGON: 36174011900000

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą Rozeznania Rynku, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku  MR/H 2014-2020/23(3)/07/2017 z dnia 19.07.2017 r.

 

III.            Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionej usługi w ramach projektu „Integracja-Praca-Sukces!”

INDYWIDULANE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM

 

 1. Wymiar godzinowy:

Zadanie 2 – Reintegracja Indywidulana – 5h/1 uczestnika projektu

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy:osoba, która posiada minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji indywidulanych spotkań z psychologiem, posiada umiejętności interpersonalne.

 

 1. Uczestnicy Projektu:60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące powiat sokólski, hajnowski, bielski, siemiatycki, wysokomazowiecki, białostocki.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

IV. Miejsce wykonania zamówienia:

Teren powiatów: sokólski, hajnowski, bielski, siemiatycki, wysokomazowiecki, białostocki 

V. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 29.02.2020r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – określone dla każdego elementu zamówienia, przy czym wybrany Wykonawca musi spełniać minimum jeden z wymogów dla każdego elementu zamówienia.

 

6.1. Warunki udziału w postępowaniu.

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych kwalifikacjach:

 1. Powiązanie z Zamawiającym – warunek konieczny – brak powiązania z Zamawiającym. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu udokumentowania spełnienie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Dostępność czasowa – Oferent, aby jego oferta była dopuszczona do oceny w postepowaniu o udzielenie zamówienia musi deklarować odpowiednią dostępność czasową do realizacji zamówienia oraz musi zadeklarować minimalne miesięczne zaangażowanie czasowe w realizację zamówienia (oświadczenie – załącznik nr 3), jak również gwarantować dostępność czasową do realizacji swoich usług w terminie objętym umową, co oznacza dostępność usług psychologa w czasie nie dłuższym niż 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego na usługę i rozpoczęcie jej świadczenia. Dostępność czasowa weryfikowana będzie na podstawie informacji deklarowanych w Załączniku nr 3. Miesięczna możliwość zaangażowania czasowego w realizację zamówienia w przypadku umowy realizowanej przez osobę fizyczną na podstawie umowy cywilno-prawnej, nie więcej niż 276 godzin/miesiąc. Ten warunek weryfikowany będzie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 3.
 3. 3. Posiada/ją wykształcenie wyższe. W przypadku osoby fizycznej deklarującej realizację zamówienia osobiście będzie to weryfikacja informacji przedstawionych w jej życiorysie, natomiast w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami, weryfikowane będą życiorysy i kwalifikacje osób oddelegowanych z ramienia firmy do realizacji zamówienia. Posiadane wykształcenie weryfikowane będzie na podstawie załączonych dokumentów:
 • życiorys zawodowy

W przypadku realizacji zamówienia przez firmę, osoby wskazane w składanej ofercie obowiązane będą do realizacji zamówienia (istnieje możliwość zmiany osób realizujących zamówienie z ramienia przedsiębiorcy, jednakże wymagana będzie w tym wypadku zgoda Zamawiającego. Zamawiający zweryfikuje życiorys i kwalifikacje nowych osób przedstawianych przez przedsiębiorcę).

W przypadku, gdy ofertę składać będzie osoba fizyczna, jest ona zobowiązana do realizacji zamówienia osobiście.

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia:

Minimum 2 letnim doświadczeniu w pracy jako psycholog

Powyżej wymienione wymagania w stosunku do doświadczenia Oferenta weryfikowane będą na podstawie załączonych dokumentów: życiorys zawodowy, wskazane w życiorysie zawodowym doświadczenie powinno umożliwić zweryfikowanie stawianych minimalnych wymogów zawartych powyżejWskazane w nim informacje powinny być zgodne z danymi zawartymi w referencjami.

 

 

6.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1

 

 1. oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozeznania rynku;
 2. c)wykaz wykonanych usług – weryfikujące minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe. W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 3, a także wskazać dorobek zawodowy lub/i listę poparte stosownymi dokumentami, przedstawić CV (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i własnoręcznym podpisem), udostępnić kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, dyplomy ze szkoleń, certyfikaty);
 3. d)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do rozeznania rynku,
 4. e)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do rozeznania rynku
 5. f)w przypadku, gdy oferent jest przedsiębiorcą aktualny na dzień składania oferty wydruk z CEIDG lub KRS.

 

VII.            Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

 1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 4. c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 1. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 Cena brutto – 100 %

Cena brutto za 1 godzinę zegarową zajęć (C) – 100% – oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 100 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru.

C=(Cmin/Cbad )x 100 pkt.

Gdzie:

C – liczba punktów oferty badanej za kryterium „cena”

min – najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu

bad. – cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia

W przypadku uzyskania przez dwóch oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent z większą liczbą godzin przeprowadzonych szkoleń, a jeśli nadal nie będzie możliwy wybór oferenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej.

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty:

9.1. Wymagania podstawowe:

 1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami) w sposób czytelny i przejrzysty – według wzoru: FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1);
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania;
 3. do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami – załącznikami.

9.2. Cena:

 1. oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę indywidualnego spotkania z psychologiem podaną w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek VAT;

9.3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

 1. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego rozeznania rynku.
 2. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie rozeznania rynku jest:

Krzysztof Mnich, tel. 85 732 02 58 , email: krzysztof.mnich81@gmail.com

9.4 Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

9.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

 1. a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
 2. b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
 3. c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

9.6. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozeznania rynku oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

9.7.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. a)Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,
 2. b)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 3. c)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 4. d)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
 5. e)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
 6. f)Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,
 7. g)Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną,
 8. h)Odrzucenia ofert, których wartość przekroczy kwotę możliwą do zakontraktowania określoną we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).

9.8.            W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9.9.        Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

9.10.        Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty w konsorcjum.

 

X. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: podlaskafederacja@gmail.com , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 24.06.2019 r. do dnia 27.06.2019 r. do godz. 11:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 02 58 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Krzysztof Mnich – (85) 732-02-58, e-mail: krzysztof.mnich81@gmail.com

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, których Oferty zostały złożone w terminie i nie zostały wykluczone z postępowania.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę spośród złożonych ofert.

 

XIV. Zmiany w umowie

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w rozeznania rynku oraz określił warunki takiej zmiany.
 2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a)zaistnienia omyłki pisarskiej,

b)zmiany danych teleadresowych,

c)zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,

d)dopuszcza się możliwość zmiany terminu indywidualnego spotkania z psychologiem składającego się na przedmiot umowy z następujących przyczyn:

         jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projektu nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba uczestników spełniających kryteria stawiane na etapie procesu rekrutacji,

         jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie indywidualnego spotkania z psychologiem (w szczególności: choroba psychologa, siła wyższa),

         jeżeli Zamawiający w dniu wykonania usługi nie będzie posiadał niezbędnych zezwoleń, umów, akredytacji.

 1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność.
 2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

 

XV. Pozostałe informacje

 1. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

a)w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,

b)w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy) – w przypadku zatrudnienia w innych projektach finansowanych z funduszy unijnych wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy dotyczącą wszystkich projektów.

 1. Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2
 3. Opis doświadczenia – Załącznik nr 3
 4. Wykaz osób – Załącznik nr 4,
 5. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 5