„Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej”

POWR.02.09.00-00-0097/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2022

Dofinansowanie projektu z UE: 2 295 777,20 zł

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Eurofirma Media Sp. z o. o. realizują projekt „Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej.”

Głównym celem projektu jest stworzenie Ponadregionalnej Sieci Branżowej (PSB) oraz włączenie minimum 10 przedsiębiorstw społecznych do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców. Ponadregionalna Sieć Branżowa będzie skupiała podmioty ekonomii społecznej. Projekt zakłada ponadto wsparcie procesu tworzenia konsorcjum spółdzielczego w ramach PSB. Celem włączenia przedsiębiorstw społecznych do klastrów zrzeszających przedsiębiorców jest podniesienie konkurencyjności oraz rozwoju działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej PS na terenie woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Osi II Efektywne polit. publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, jakim jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej przez działania, które zawierają się w dwóch głównych modułach, na które projekt został podzielony.

Moduł I

– w jego ramach prowadzone będą działania związane z włączaniem przedsiębiorstw społecznych do klastrów zrzeszających przedsiębiorców,

 Moduł II

– w jego ramach będą prowadzone działania związane z tworzeniem Ponadregionalnej Sieci Branżowej Podmiotów Ekonomii Społecznej – sieć ma składać się z 20 podmiotów (w tym z 6 spółdzielni socjalnych tworzących konsorcjum spółdzielcze oraz 2 przedsiębiorstwa komercyjne)

W toku realizacji projektu przeprowadzona zostanie analiza potencjału podmiotów ekonomii społecznej pod kątem tworzenia sieci a także szkolenia dla ich przedstawicieli z zakresu sieciowania i tworzenia klastrów. Przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych skorzystają natomiast ze wsparcia konsultacyjno-doradczego prowadzonego przez specjalistów.

Podmioty biorące udział w projekcie będą mogły skorzystać z różnych rodzajów wsparcia. Skorzystają m.in. ze wsparcia eksperckiego i doradczego w przygotowaniu do dołączenia do klastrów zrzeszających przedsiębiorców oraz funkcjonowaniu w klastrze, a także w zakresie działalności sieci branżowych PES.

Projekt przewiduje również szereg wspólnych działań podmiotów włączonych do klastra oraz tworzących ponadregionalną sieć. Będzie to m.in.: udział w targach krajowych i międzynarodowych, w seminariach, konferencjach oraz forach sieciujących.

Do pobrania:

Harmonogram udzielania wsparcia
Harmonogrma wsparcia 2.9 – wrzesień 2022

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Więcej informacji a także szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu można uzyskać pod numerem telefonu 85 732 02 58 oraz poprzez adres e-mail: podlaskafederacja@gmail.com

Najnowsze informacje w projekcie

Wydłużenie rekrutacji Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych do udziału w projekcie „Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej” do dnia 30.06.2022 r.

29 grudnia, 2021|

Szanowni Państwo, Informujemy o wydłużeniu naboru Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w ramach rekrutacji do projektu „Współdziałanie w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych podmiotów ekonomii społecznej”. Podmioty zainteresowane dołączeniem do [...]