logo-info

 

 

Integracja – Praca – Sukces!

 

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych
w partnerstwie z

COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

zapraszają do wzięcia udziału w projekcie

„Integracja – Praca – Sukces!”

Priorytet

VII. Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób lub rodzin zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby obejmujące następujące formy wsparcia:

 

Cel projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 UP będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego, hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego lub białostockiego.

 

Okres realizacji:

od 01.02.2018 r. do 30.09.2019 r.

 

Adresaci szkoleń:

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 1. Zamieszkuje na terenie powiatu hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, białostockiego lub sokólskiego.
 2. Jest osobą niepracującą
 3. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
   1. bezdomne realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
   2. uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
   3. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
   4. chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
   5. długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   6. zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
   7. uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
   8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
  7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
  8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
  9. osoby niesamodzielne;
  10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  11. osoby korzystające z PO PŻ.
 4. Jest osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Formy wsparcia:

 1. Indywidualny Plan Działania cz.1:

Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, indywidualnego planu działania mającego na celu integrację społeczno-zawodową Uczestników Projektu – konsultacje z psychologiem (2h) i doradcą zawodowym (2 h) z Uczestnikiem Projektu.

 1. Reintegracja indywidualna:

W oparciu o przygotowany indywidualny plan działania nastąpi objęcie UP reintegracją indywidualną. W ramach wsparcia indywidualnego przewidziane zostały następujące formy wsparcia: spotkania z psychologiem (5h/UP), coaching indywidualny (5h/UP), indywidualny program terapeutyczny (dla 10 uczestników – 5h/UP), poradnictwo prawne i obywatelskie (2h/UP).

 1. Reintegracja grupowa:

W ramach wsparcia grupowego przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: warsztaty rozwoju osobistego (12h/gr), warsztaty umiejętności społecznych (12h/gr).

 1. Indywidualny Plan Działania cz.2:

w ramach wsparcia przewidziane są konsultacje psychologiczne (2h/UP) oraz konsultacje z doradcą zawodowym (2h/UP).

 1. Reintegracja zawodowa:

W ramach działania przewidziane są : poradnictwo zawodowe (4h/UP), zajęcia aktywizujące zawodowo (12h/gr).

 1. Pośrednictwo pracy:

W ramach działania przewidziana jest pomoc w znalezieniu pracy (poszukiwanie ofert) dla 60 Uczestników Projektu (10h/UP).

 1. Kursy i szkolenia zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja kursów zawodowych dla 60 Uczestników Projektu w pełni dostosowanych do kwalifikacji i kompetencji Uczestników Projektu. Kursy będą zakończone egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo UP otrzymają stypendia szkoleniowe oraz pokrycie kosztów dojazdu.

 1. Staże zawodowe:

W ramach działania przewidziana jest organizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 31 Uczestników Projektu. Wybór odbywających staż nastąpi na podstawie określonych kryteriów: największa motywacja w chęci podjęcia zatrudnienia, najlepszymi opiniami trenerów, wysokimi ocenami z egzaminów z kursów zawodowych.

 

Rekrutacja:

 

 1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie od II.2018 – VIII.2018. Zastrzega się możliwość wydłużenia lub ponowienia naboru kwestionariuszy rekrutacyjnych, w związku ze złożeniem liczby formularzy niezapewniającej realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób niż zakładana w projekcie (60) zostanie utworzona lista rezerwowa.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (spełniające wymagania grupy docelowej) są zobligowane wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny.
 3. Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią:
  1. Kwestionariusz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem,
  2. Kopie dokumentów potwierdzających daną sytuację życiową
 • w przypadku osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
 • w przypadku osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 • w przypadku osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
 • w przypadku osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
 • w przypadku osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015, poz. 2156 z późn. zm.) – zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;
 • w przypadku osób z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia;
 • w przypadku rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
 • w przypadku osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zaświadczenie z urzędu pracy;
 • w przypadku osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 • w przypadku osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań – zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
 • W przypadku osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
 1. Kwestionariusz rekrutacyjny zawiera pytania dotyczące trudnej sytuacji życiowej Kandydata/Kandydatki.

Zostaną przyznane punkty za :

 • opis sytuacji życiowej (max 20 pkt.),
 • posiadanie stopnia niepełnosprawności (max 10 pkt., dodatkowe 5pkt. dla osób z niepełnosprawnością w znacznym lub umiarkowanym stopniu z niepełnosprawności sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi),
 • poziom wykształcenia i niskie kwalifikacje zawodowe (max 5 pkt.),
 • sytuacja materialna, dochody (max 5 pkt.),
 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (max 5 pkt.),
 • osoby korzystające z PO PŻ (5pkt),
 • osoby uzależnione lub dotknięte przemocą w rodzinie (max 5 pkt.).

Łączna liczba punktów do uzyskania wynosi 120 – po 60 punktów przyznanych od jednej osoby sprawdzającej (dokumenty rekrutacyjne będą sprawdzane przez dwie osoby z kadry zarządzającej).

 1. Beneficjent zapewnia preferencję wyboru osobom lub rodzinom korzystającym ze wsparcia w ramach PO PŻ 2014-2020.
 2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz rekrutacyjny oraz odpowiednie dokumenty Kandydat/Kandydatka przedstawia w biurze projektu osobiście bądź przesyła pocztą lub faxem. Kwestionariusz rekrutacyjny powinien być wypełniony w języku polskim czytelnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść kwestionariusza np. usuwanie zapisów, logotypów.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

Kwestionariusz Aplikacyjny

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020

Oświadczenie – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym

Oświadczenie o byciu osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym