logotypy

„Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

Program Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieci i Młodzieży.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkujących obszar województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego poprzez udzielenie grantów na przeprowadzenie szkoleń z nabycia kompetencji cyfrowych.

Kto może aplikować o środki w ramach projektu?

O środki w ramach grantu mogą aplikować gminy województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Jaka może być wysokość grantu dla Gminy?

Grantobiorca (gmina) może wnioskować o grant w wysokości między 15 000 – 150 000 zł. Wartość grantu musi wynikać z zadeklarowanej liczby osób planowanych do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł według wzoru:

Liczba osób planowanych do przeszkolenia * 560 zł brutto/osobę = Wysokość grantu

Wzór ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.

Na co można przeznaczyć grant?

Grantobiorcy będą mogli podzielić otrzymane środki w następujący sposób (dokładne proporcje poszczególnych kategorii proponuje grantobiorca we wniosku):

 • wydatki na promocję – max. 20% kwoty grantu,
 • wydatki na sprzęt – max. 40% kwoty grantu,
 • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – max. 20% kwoty grantu,
 • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – max. 40% kwoty grantu,
 • wydatki na administrację/zarządzanie – max. 20% kwoty grantu.

Otrzymane środki posłużą do przygotowania i realizacji szkoleń dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych. Każde szkolenie dla max. 12 osób odbędzie się w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez Operatora.

Zakładana tematyka szkoleń:

 1. Tworzę własną stronę internetową
 2. Rolnik w sieci
 3. Rodzic w Internecie
 4. Mój biznes w sieci
 5. Moje finanse i transakcje w sieci
 6. Kultura w sieci
 7. Działam w mediach społecznościowych

Kiedy i jak można złożyć wniosek o grant?

Nabór wniosków potrwa od 02 stycznia do 20 stycznia r. do godz. 16.00

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o przyznanie grantu.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie projektu