Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży ogłasza wyniki II naboru wniosków na przyznanie grantów w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, Program Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dofinansowanie otrzymują mikroprojekty, które spełniły kryteria udziału w projekcie i uzyskały wymaganą liczbę punktów:

Lp. Numer wniosku o przyznanie grantu Nazwa wnioskodawcy Liczba przyznanych punktów w ocenie formalno – merytorycznej Wnioskowana kwota dofinansowania Przyznana kwota dofinansowania
1. 1/Nabór2/2.01.-01.02.2019 Gmina Miejska Malbork 66 67 200,00 PLN 67 200,00 PLN
2. 2/Nabór2/2.01.-01.02.2019 Gmina Wiżajny 65 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
3. 3/Nabór2/2.01.-01.02.2019 Gmina Przerośl 66 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
4. 4/Nabór2/2.01.-01.02.2019 Gmina Tykocin 65 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
5. 5/Nabór2/2.01.-01.02.2019 Gmina Ciechanowiec 66 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
6. 6/Nabór2/2.01.-01.02.2019 Gmina Nowe Piekuty 65 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN
7. 7/Nabór2/2.01.-01.02.2019 Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 65 149 520,00 PLN 149 520,00 PLN