Warsztaty Przyszłości PFOP to program, który rozpocznie swoją działalność w 2017 r. Będzie miał za zadanie stworzenie wspólnej wizji rozwoju PFOP wraz z ogólnym planem i standardami działań oraz wypracowanie skutecznych mechanizmów umożliwiających bezpośrednią komunikację oraz wymianę doświadczeń i know-how pomiędzy organizacjami pozarządowymi należącymi do PFOP i tymi, które chcą do Federacji przystąpić.

W warsztatach będą mogli brać udział przedstawiciele NGO działających w ramach PFOP i tych deklarujących przystąpienie do Federacji – łącznie 40 osób.

Warsztaty będą miały ściśle ustrukturyzowane przebieg i składać się będą z 4 głównych faz:

  1. PRZYGOTOWAWCZA – w jej trakcie grupa zapoznaje się ze sobą oraz zaznajamia się z regułami spotkań;
  2. KRYTYKI – w tej części warsztatów uczestnicy wspólnie poszukują negatywnych aspektów opracowywanej sprawy, określają słabe strony, problemy i niedoskonałości, które należy rozwiązać. Efekty tej pracy są szczegółowo zapisywane i omawiane. Tym samym rozmowa o negatywnych aspektach tematu jest zawieszana;
  3. UTOPII – w tej fazie zadaniem uczestników będzie zbudowanie wspólnej, utopijnej wizji, która odpowiadałaby na wszystkie potrzeby, rozwiązywałaby zidentyfikowane wcześniej problemy, była tzw. „światem idealnym”. Ważne, aby w trakcie tego etapu pracy zapomnieć o wszelkich ograniczeniach i budować odważną wizję;
  4. REALIZACJI – celem tej fazy będzie „rozpisanie” stworzonych wizji na konkretne działania. Planowane przedsięwzięcia i kroki powinny bazować na dostępnych zasobach, określać kto i jak powinien dane działanie zrealizować.

Wypracowane, podczas trwania warsztatów, rozwiązania będą sukcesywnie wdrażane i poddawane konsultacjom.

Program zakłada jeden 2-dniowy warsztat wyjazdowy (8h/dzień).

Najnowsze wpisy: