Projekt: „Go NGO! Wsparcie organizacji pozarządowych” realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet 1. Małe inicjatywy; Działanie 1.3. Wspieranie młodych organizacji pozarządowych).

Czas trwania projektu: 15.05.2016 – 30.06.2016 r.

Projekt skierowany jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu woj. podlaskiego, w szczególności do organizacji młodych i małych.

W projekcie może wziąć udział maksymalnie 20 przedstawicieli przedstawicielami organizacji pozarządowych (na jedną organizacje może przypadać maksymalnie 2 przedstawicieli).

W ramach projektu zostanie przeprowadzone seminarium składające się z następujących warsztatów:

  • „Fundraising” – 6 godz.
  • „Wizerunek NGO” – 6 godz.
  • „Lider NGO” – 6 godz.

Rekrutacja trwa od 15 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: podlaskafederacja@gmail.com.

Poprzez realizację projektu PFOP zdobędzie doświadczenie, pozna nowe problemy i potrzeby organizacji pozarządowych, nawiąże kontakty z organizacjami pozarządowymi. Powyższe zmiany przyczynią się do rozwoju organizacji pozarządowych oraz realizacji nowych projektów na cele społecznie użyteczne oraz do rozwoju PFOP (np. poznanie potencjalnych członków federacji).

logo (1)