Czy organizacja pozarządowa, która realizuje projekty na rzecz osób z niepełnosprawnością, musi zgłaszać rejestr do GIODO? Czy są jakieś dane osobowe, których nie trzeba zgłaszać do GIODO? Czy można wówczas nimi rozporządzać w dowolny sposób?

Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, co do zasady każdy administrator danych osobowych jest zobowiązany zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Należy jednak podkreślić, iż jeżeli Państwa działalność polega na świadczeniu usług medycznych na rzecz osób niepełnosprawnych, to zbiór danych osobowych osób na rzecz których takie usługi są świadczone nie będzie podlegał rejestracji w związku z ustawowym zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych („Z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta”).

Co do zasady ustawa nie przewiduje w tym zakresie wyłączeń dotyczących zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez organizacje pozarządowe, a zatem zbiór zawierający dane osobowe osób niepełnosprawnych podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych na zasadach ogólnych.