Każdy kierownik sprawując funkcje zarządcze odgrywa jednocześnie cały szereg ról organizacyjnych. Kanadyjski ekonomista, autor wielu prac z zakresu zarządzania, Henry Mintzberg, wyróżnił kilka podstawowych ról kierowniczych:

  1. Role interpersonalne:
    – reprezentant (funkcje ceremonialne, tworzenie właściwego klimatu wewnątrz i na zewnątrz organizacji);

– przywódca (wytyczenie celów, motywowanie pracowników, stworzenie zespołowi organizacyjnych i materialnych warunków działania);

– łącznik (ułatwianie i organizowanie kontaktów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy).

  1. Role informacyjne:

– monitor (przeszukiwanie otoczenia i wnętrza organizacji w celu uzyskania ważnych informacji);

– upowszechniający informacje (przekazywanie podwładnym ważnych informacji);

– rzecznik (przekazywanie informacji o organizacji jego otoczeniu).

3. Role decyzyjne:

– przedsiębiorca (wprowadzanie innowacji, doskonalenie organizacji, wejście na nowe rynki zbytu);

– przeciwdziałający zakłóceniom (łagodzenie konfliktów i usuwanie nieoczekiwanych problemów );

– rozdzielający zasoby (decyzje dotyczące, jak i komu zostaną przydzielone zasoby organizacji);

– negocjator (umowy z dostawcami, odbiorcami, związkami zawodowymi).

Źródło: http://www.zarzadzanie-organizacja.tosi.pl/