Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego powiadomił, że ustawa z 10 lutego 2017r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2017 poz.573) opublikowana 17 marca 2017r. weszła w życie 25 marca 2017r.

Zmiany które reguluje ustawa to:

  • Ułatwienie wymiany informacji pomiędzy ministrem do spraw zabezpieczenia społecznego, a sądami rejestrowymi. Sądy są zobowiązane do informowania daty doręczenia i uprawomocnienia się postanowienia o utracie statusu organizacji pożytku publicznego. Data doręczenia postanowienia jest niezbędna do prawidłowego obliczenia kwoty niewydatkowanych środków z 1% należnego podatku. Organizacja ma 14 dni na poinformowanie ministra od dnia doręczenia postanowienia.
  • Sformułowanie zasad składania sprawozdań przez organizację pożytku publicznego za rok, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego.
  • Określenie terminu na przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego dla organizacji, których rok obrotowy nie jest kalendarzowym. Organizacje będą zobowiązane do złożenia tych sprawozdań do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za które są składane sprawozdania.
  • Zreformowanie norm tworzenia przez ministra do spraw zabezpieczenia społecznego listy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku od osób fizycznych, która wykaże, że niezamieszczenie sprawozdania w terminie ustawowym nastąpiło z przyczyn od niej niezależnych (nie ma jej winy).
  • Poszerzenie listy źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego o odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w rozporządzanie ministrowi wł. do spraw finansów publicznych.

 

Źródła: http://poradnik.ngo.pl