Komunikacja zewnętrzna ma za zadanie skutecznie i we właściwym czasie dotrzeć z informacjami do wskazanej grupy odbiorców.

Elementy planowania komunikacji zewnętrznej są:

  1. wyznaczenie celów komunikowania

Określenie najważniejszych celów komunikowania pozwoli określić jego odbiorców oraz wskazać, jakie działania należy podjąć.

  1. wskazanie grupy odbiorców

Po skonstruowaniu celów określa się grupę odbiorców, z którymi organizacja będzie się kontaktować. Wskazanie odbiorców komunikatów pozwala lepiej dostosować ich treść, język, formę i tym samym zwiększyć szansę na skuteczne nawiązanie kontaktu.

  1. dobór działań i narzędzi przydatnych w komunikowaniu

Katalog narzędzi (materiały reklamowe, wydarzenia promocyjne oraz promowanie w Internecie) służy do utrzymywania stałego kontaktu organizacji z jej otoczeniem zewnętrznym bliższym i dalszym. Ich odpowiedni dobór pozwala zwiększyć skuteczność i efektywność działań.

  1. określenie harmonogramu

Planując kolejne działania w zakresie komunikowania, koniecznie jest wpisanie ich w odpowiednie ramy czasowe, tj. harmonogram. Pozwoli to organizacji określić czas potrzebny do ich realizacji i odpowiednio rozłożyć siły.

  1. ustalenie zasad ewaluacji działań w zakresie komunikowania

Ewaluacja to badanie, czy nastąpiła zmiana w wyniku podejmowanych działań oraz badanie cech tych zmian. Ewaluacja komunikowania pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy podjęte przez organizację działania w tym obszarze były właściwe.

  1. komunikowanie w sytuacji kryzysowej

W przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej organizacja powinna:

– zebrać zespół kryzysowy, który wspólnie przygotuje strategię działania;

– wyznaczyć osobę, która będzie się wypowiadała do mediów;

– poinformować zespół o sytuacji kryzysowej i przyjętej strategii działania;

– pozostawać w bieżącym kontakcie z mediami, stać się dla nich źródłem informacji.

Najważniejsza w sytuacji kryzysowej jest szybka reakcja i otwartość organizacji do wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.

  1. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za cały proces komunikowania

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za komunikowanie pozwala lepiej kontrolować cały proces komunikowania oraz nadaje odpowiedzialność za poszczególne etapy komunikowania konkretnej osobie.

Źródło: „ORGANIZACJA 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”