Katalog form współpracy

Merytoryczna (pozafinansowa) współpraca samorządów i organizacji może mieć bardzo wiele form. Przykładowe formy współpracy to:

– wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej i organizacje;

– konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

– konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego z radami pożytku publicznego;

– tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.

Co więcej, wypracowano szereg innych możliwości kooperacji administracji z sektorem pozarządowym:

– doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków;

– wzajemne wykorzystywanie wiedzy profesjonalistów pracujących w administracji publicznej i organizacjach;

– prowadzenie bazy danych o organizacjach;

– udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla organizacji pozarządowych;

– pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

Informowanie

Współpraca powinna powstawać od wzajemnej wymiany informacji. Obowiązek przekazywania informacji ma jak jeden, tak i drugi bok.

To może się odbywać przez stronę internetową urzędu albo w urzędzie specjalną komórkę, która będzie organizowała kontakty z sektorem pozarządowym itp.

Konsultowanie

Konsultowanie projektów aktów prawnych to nie tylko informowanie się o swoich zamierzeniach, ale i projekty ustaw i rozporządzeń przygotowywane przez ministrów i uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. 

Roczny i wieloletni program współpracy

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje obowiązek uchwalenia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Oprócz tego ustawa nie określa, ile lat mogą obowiązywać wieloletnie programy uchwalane przez samorząd. Zwyczajowo przyjmuje się, że są to okresy do 5 lat. 

Źródło: http://www.ngo.pl/