Pierwsza kadencja Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dobiega końca. Przez ostatnie trzy lata BRDD aktywnie działała na rzecz białostockich organizacji pozarządowych. Jako organ opiniodawczy i konsultacyjny reprezentowała interesy organizacji pozarządowych w organach miejskich. Jej ostatnie posiedzenie odbyło się 26 listopada 2018 r. w Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Św. Rocha 3. Czas zatem na podsumowanie trzyletniej kadencji. Nowa Rada prawdopodobnie zostanie wybrana na początku przyszłego roku, ale dziś nie wiadomo, w jakiej formie będzie ustalany jej skład i czy odbędzie się to w sposób demokratyczny poprzez głosowanie przedstawicieli białostockich NGO’sów. Jak podkreśla Paweł Backiel, przewodniczący BRDPP – ma co do tego obawy.

Celem powstania BRDPP było wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi. Obecni przedstawiciele Rady, w grudniu 2015 roku, otrzymali niespotykany w Polsce mandat zaufania od NGO’sów. W głosowaniu nad składem wzięło udział około 200 stowarzyszeń i fundacji. Tak duża aktywność była swoistym motorem napędowym, by w ciągu trzech lat skutecznie przyczyniać się do wprowadzania zmian, które głos organizacji pozarządowych uczynią bardziej słyszalnym, a ich rola w dialogu z samorządem stanie się większa.

dav

Niestety, niejednokrotnie napotykano na problemy we współpracy z magistratem i brak chęci do dialogu ze strony Miasta, o czym świadczy poniższy raport, obejmujący działania I kadencji Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Został on przyjęty podczas ostatniego posiedzenia. Warto dodać fakt, iż podczas obrad urzędnicy miejscy nagrywali całą dyskusję, która niekoniecznie w pozytywny sposób odnosiła się do działań magistratu.

dav

RAPORT

Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego (dalej: BRDPP) jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym do realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi ustanowionym uchwałą Nr XII/144/15 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zmieniona uchwałą Nr XIX/283/16 Rady Miasta Białystok z dnia 29 lutego 2016 r.

BRDPP reprezentując interesy organizacji pozarządowych w latach 2016 – 2018 charakteryzuje się niespotykaną w Polsce legitymacją udzieloną przez organizacje pozarządowe. Dziesięciu członków BRDPP I kadencji, będący przedstawicielami ngo’sów, zostali wybrani w grudniu 2015 r., głosami białostockich stowarzyszeń i fundacji, których ok. 200 wzięło udział w procedurze głosowania. Tak silny mandat społeczny był nobilitacją i zobowiązaniem dla wszystkich członków BRDPP, aby w trakcie 3 letniej kadencji dokonać szeregu zmian zmierzających do zwiększenia roli organizacji pozarządowych w Białymstoku. Najważniejsze inicjatywy BRDPP, w latach 2016 – 2018, tj.:

1. Uczestnictwo w opracowaniu i pozytywne zaopiniowanie w dniu 04.10.2018 r. projektu Uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W/w projekt uchwały gwarantuje DEMOKRATYCZNY wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków BRDPP II kadencji tj. na lata 2019 – 2021.

2. W 2016 r. BRDPP otrzymała projekt Regulaminu dot. korzystania z pomieszczeń CWOP wypracowany kilka lat wcześniej przez Zespół Konsultacyjny w Białymstoku, oceniając, iż nie spełnia on oczekiwań białostockich organizacji przekazała przedstawicielom Prezydenta uwagi i proponowane zmiany, celem zapewnienia równości i transparentności w dostępności do zasobów CWOP. W związku z bierną postawą Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, BRDPP przyjęła i przekazała do otwartych konsultacji w dniu 18.05.2018 r. projekt „Regulaminu określającego zasady korzystania z pomieszczeń CAS w budynku przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku”.
3. W budżecie Miasta Białystok na rok 2017 zostały zapisane środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność w/w BRDPP. Mimo podjęcia przez BRDPP stosownej opinii nr 1 z dnia 24.05.2017 r. uszczegóławiającej sposób i cel spożytkowania w/w środków, Prezydent nie podjął stosownych działań umożliwiających realizację założonych przedsięwzięć. Nieporozumienie spowodowało, że BRDPP nie mogła wykonać zamierzonych działań na rzecz organizacji, które Radę reprezentuje. Pismem z dn. 30.11.2017 r. Prezydent Miasta Białegostoku poinformował Radę, że środki przekazane na działalność BRDPP zostały już spożytkowane w ramach przeprowadzonego przez Urząd Miejski szkolenia.

4. Wybór przedstawicieli do składu Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Zgodnie z §5 ust. 2 załącznika nr 2 do uchwały nr XXXII/517/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok, w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na rok 2018 wchodzi m.in. od 3 do 7 reprezentantów białostockich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wskazanych przez BRDPP, funkcjonującą przy Prezydencie Miasta Białegostoku. Na tej podstawie prawnej BRDPP wybrała 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu w/w Zespołu. Niestety z niewiadomych przyczyn, pierwszy raz w historii, w lipcu b.r. Pan Prezydent ograniczył skład przedstawicieli III sektora w tym Zespole do 3 osób.

5. BRDPP trzykrotnie, tj. w latach 2016, 2017 i 2018 negatywnie opiniowała projekt uchwały zgłoszone przez Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego dot. ,,Programów współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016, 2017 i 2018 rok”. W/w projektach Pan Prezydent nie dookreślał ilości osób w składach komisji konkursowych oraz liczby przedstawicieli NGO’sów. W drodze prac w komisjach, przedstawiciele BRDPP zgłaszali propozycje naprawcze, dzięki czemu w 2018 roku w każdej 7 osobowej komisji konkursowej w Urzędzie Miasta Białystok, 5 osób stanowili z organizacji pozarządowych, a 2 osoby od Prezydenta Białegostoku, co było rozwiązaniem unikatowym w skali kraju.