Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, które nie posiada osobowości prawnej. Brak osobowości prawnej nie zmienia faktu, że stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu:

 • nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe
 • zaciągać zobowiązania
 • pozywać i być pozywane

Do rozpoczęcia procesu zakładania stowarzyszenia zwykłego potrzebne jest zebranie co najmniej 3 osób, które dokonają:

 • uchwalenia regulaminu działalności,
 • wyboru przedstawiciela lub zarząd.

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego jest fundamentalnym dokumentem określającym zasady funkcjonowania stowarzyszenia. W art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach zawiera całkowite minimum zawartości regulaminu. Zgodnie z treścią wspomnianego artykułu regulamin powinien zawierać informacje o:

 • nazwie,
 • celu lub celach,
 • terenie i środkach działania,
 • siedzibie,
 • sposobie nabycia i utraty członkostwa,
 • zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu,
 • zasadach zmiany regulaminu,
 • zasadach rozwiązania stowarzyszenia.

Oprócz obowiązkowych elementów regulaminu, warto również zamieścić w nim informacje o możliwych źródłach majątkowych. Zgodnie z art. 42 ust 2 i 3 stowarzyszenie zwykle może otrzymywać środki na swoją działalność pochodzące z:

 • składek członkowskich,
 • darowizn,
 • spadków,
 • zapisów,
 • dochodów z majątku stowarzyszenia,
 • zbiórek publicznych.

Według art. 40 ust. 3 stowarzyszenie zwykle, które chce powołać zarząd musi w regulaminie działalności zamieści informacje o:

 • trybie wyboru oraz uzupełnieniu składu zarządu,
 • kompetencjach,
 • warunkach ważności uchwał,
 • sposobie reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności o zaciąganiu zobowiązań majątkowych.

Po wyborze przedstawiciela albo zarządu, wybrany organ składa na piśmie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzony przez starostę (właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego) wraz z załącznikami:

 • regulamin działalności,
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego,
 • podstawowe dane przedstawiciela albo członków zarządu – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL,
 • adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
 • protokół z zebrania założycieli

Za złożenie wniosku o wpis do ewidencji oraz sam wpis do niej jest bezpłatny. Starosta dokonuje wpisu w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie pojawienia się braków formalnych, wniosek należy uzupełnić w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedniego wezwania. Brak uzupełnienia w terminie przybiera formę bezskuteczności wniosku.

Pomimo, że art. 40a stanowi, że „stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji” to jednak z faktu, że nie wymaga ono rejestracji w KRS i nie ma osobowości prawnej, nie wynika, że nie musi posiadać numeru REGON oraz NIP. Dopiero po uzyskaniu tych numerów stowarzyszenie zwykłe może zgodnie z prawem prowadzić działalność.

Nie ma ustawowego obowiązku, aby stowarzyszenie posługiwało się własnym kontem bankowym, ale posiadanie go może okazać się wręcz niezbędne, np. w celu opłacenia faktur, czy opłacenia składek podatku dochodowego.

Organem nadzoru stowarzyszeń zwykłych jest starosta powiatu właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Sprawuje on nadzór wyłącznie w zakresie zgodności działania stowarzyszeń zwykłych z przepisami prawa i postanowieniami statutu. Ma również prawo żądać w wyznaczonym terminie :

 • dostarczenia przez zarząd odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów),
 • niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia,

– jednakże po obowiązkowym uzasadnieniu żądania.

W przypadku niezastosowania się do żądania, starosta ma prawo nałożyć na stowarzyszenie zwykłe grzywnę w wysokości do 5000 zł. W chwili nałożenia grzywny organizacja ma trzy drogi kierunku:

 1. zapłacić grzywnę,
 2. zwolnić się od grzywny poprzez niezwłoczne zastosowanie się do żądania starosty,
 3. wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny, w terminie 7 dni od jej nałożenia.