5 sierpnia 2015 r. została wydana nowelizacja do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w której między innymi wprowadzono art. 16a. Treść tego artykułu dokonał podziału konkursów na „zwykłe” i w formie regrantingu. Pomimo, że w art. 16a nie pojawia się słowo regranting to procedura w nim opisana jasno na to wskazuje, że mamy z nią do czynienia.

Regranting jest angielskim określeniem, który w takiej formie został przeniesiony do polskiego, prawniczego języka. Opisywana procedura polega na przyznaniu dotacji (tzw. grantu) jednemu podmiotowi, który w tej samej formie przekazuje ją innym podmiotom. Sam grant jest bezzwrotnym finansowym wsparciem, przyznawanym dla celów ważnych społecznie lub gospodarczo. Mechanizm regrantingu w Polsce wykorzystywały do tej pory głównie prywatne fundacje, takie jak Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności czy Fundacja Batorego, które wspierały działalność organizacji pozarządowych i aktywność obywatelską. W 2010 r. nowelizacją wprowadzono regranting (art. 16 ust. 7 u.d.p.p.w.) lecz lakoniczny zapis spowodował, że wielu przedstawicieli samorządów jeszcze w 2012 r. w ogóle nie miała pojęcia o tej formie finansowania organizacji pozarządowych.

Poprawki naniesione w 2015 r. (art. 16a u.d.p.p.w.) mają jeszcze bardziej upowszechnić korzystanie przez samorządy z  mechanizmów regrantingu oraz go doprecyzować w porównaniu do poprzednich rozwiązań, ponieważ przynosi ze sobą same zalety dla wszystkich stron.

Dla samorządów:

 • zmniejsza koszty związane z przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert, ich nadzorowaniem i późniejszym rozliczeniem,
 • pozwala efektywniej dotrzeć z ofertą konkursową do NGO,
 • również efektywniej wykorzystać środki finansowe przeznaczone na zadania publiczne,
 • otrzymywać lepsze jakościowo oferty od NGO.

Dla realizatorów projektu:

 • zwiększa zasób środków finansowych,
 • upraszcza procedury ubiegania się o grant i jego wykorzystania,
 • konkursy są w lepszym stopniu dostosowane do lokalnych organizacji pozarządowych.

Dla operatorów projektu:

 • zwiększa prestiż oraz zaufanie,
 • umożliwia pokrycie kosztów stałych prowadzonej działalności,
 • zwiększa wiedzę i doświadczenie organizacji pozarządowej.

Treść art. 16a wskazuj, że operator projektu zleca realizację zadania publicznego wybranym, za pośrednictwem otwartego konkursu ofert oraz na podstawie zawartej umowy, realizatorom projektu. Zarówno operatorem jak i realizatorem są organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3ust. 3 u.d.p.p.w. Wyniki konkursów organizator projektu jest zobowiązany zamieścić na swojej stronie internetowej. Po zawarciu zobowiązania pomiędzy organizatorem a realizatorem, ten pierwszy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia umowy, przekazuje środki finansowe temu drugiemu. Zapis dotyczący terminu transferu środków ma chronić organizacje przed źle zorganizowanym organizatorem projektu.

Po zakończeniu realizacji zadania, na podstawie art. 18 ust. 1 u.d.p.p.w., organizator projektu jest zobowiązany do sporządzenia wciągu 30 dni od tego zdarzenia sprawozdania. Oprócz podstawowych danych (art. 18 ust. 4 u.d.p.p.w.), w sprawozdaniu organizator powinien umieścić informację o (art. 18 ust. 5 u.d.p.p.w.):

 1. nazw i adresów siedzib realizatorów projektów;
 2. zrealizowanego zakresu rzeczowego projektów;
 3. terminów realizacji projektów;
 4. wysokości środków przekazanych na wykonanie poszczególnych projektów;
 5. wysokości środków wykorzystanych na realizację poszczególnych projektów.